ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βορείων-Νοτίων χωρών για το Ταμείο Ανάκαμψης στην ΕΕ
Εναλλακτικός τίτλος :Negotiations between northern and southern countries on the EU Recovery Fund
Δημιουργός :Αναγνώστου, Παναγιώτης-Αρτέμιος
Ζαχαράκης, Δημήτριος
Συντελεστής :Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8802
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη που προέκυψε για αναζήτηση και άμεση εκταμίευση κεφαλαίων λόγω της πανδημίας του COVID-19, καθώς και η διαπραγμάτευση «βορείων» και «νοτίων» χωρών για τα ποσοστά χρηματοδότησης. Για να επιτευχθεί αυτό, αρχικά γίνεται αναφορά στο χρονικό των αποφάσεων των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τους ηγέτες των κρατών μελών, των αποφάσεων της Ε.Ε. σχετικά με τα προγράμματα ανάκαμψης καθώς και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που εκδόθηκαν για ορισμένες νότιες χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία. Στο επόμενο σκέλος αναλύεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών μελών και η κατάληξή της, με την επίτευξη συμφωνίας. Σημαντικό κομμάτι του τρίτου κεφαλαίου είναι η ανάλυση της διαπραγματευτικής δύναμης των χωρών του βορρά σε σχέση με αυτή των χωρών του νότου. Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται ανάλυση των σχεδίων ανάκαμψης των τριών χωρών που αναφέρθηκαν (Ελλάδας, Ισπανίας και Ιταλίας) στους τομείς της ψηφιακής μετάβασης και της υγείας, καθώς και η σύγκριση των μέτρων που εκπονήθηκαν στα σχέδια των χωρών σε σχέση με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τέλος, γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της ανωτέρω σύγκρισης και τα στοιχεία στα οποία οι χώρες του νότου θα μπορούσαν να εμβαθύνουν για την επίτευξη της ανάκαμψης. Επίσης γίνεται αναφορά στους τομείς που θα μπορούσαν μελλοντικά να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και γενικά για την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
The purpose of this dissertation is the study of the European Union Recovery and Resilience Fund, the need for search and immediate disbursement of funds due to the COVID-19 pandemic, as well as the negotiation of "northern" and "southern" countries for funding rates. To achieve this, reference is first made to the timeline of the decisions of the leaders of the European Union in cooperation with the leaders of the Member States, of the decisions of the EU. on the recovery plans and European Semester recommendations issued for certain southern countries such as Greece, Spain and Italy. The next part analyzes the negotiation process between the Member States and its conclusion, reaching an agreement. An important part of the third chapter is the analysis of the bargaining power of the northern countries in relation to that of the southern countries. The following chapters analyze the recovery plans of the three countries mentioned (Greece, Spain and Italy) in the fields of digital transition and health, as well as compare the measures developed in the countries' plans in relation to the recommendations of the European Semester. Finally, reference is made to the results of the above comparison and the data on which the countries of the south could delve deeper to achieve recovery. Reference is also made to the areas that could in the future be the subject of study in relation to the Fund for Recovery and Sustainability, but also in general for the recovery of the European Union.
Λέξη κλειδί :Ταμείο ανάκαμψης
Ψηφιακή μετάβαση
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
Next generation EU
R.R.F.
EU4Health
Διαθέσιμο από :2021-10-14 16:44:35
Ημερομηνία έκδοσης :09/28/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-14 16:44:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anagnostou_Zacharakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf