ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of the ECB intervention on investor expectations and the macroeconomic and financial environment of Eurozone countries with financial instability: conventional and non-conventional monetary policy
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της παρέμβασης της ΕΚΤ στις προσδοκίες των επενδυτών και στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον των χωρών της Ευρωζώνης με χρηματοοικονομική αστάθεια: συμβατική και μη-συμβατική νομισματική πολιτική
Δημιουργός :Liosi, Konstantina
Λιώση, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής)
Episkopos, Athanasios (Εξεταστής)
Drakos, Konstantinos (Εξεταστής)
Kavousanos, Emmanuel (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the project “Strengthening Human Resources Research Potential via Doctorate Research” (MIS-5000432), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ).
Φυσική περιγραφή :278p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8796
Περίληψη :The aim of this thesis is to investigate specific issues such as the impact of both the conventional and unconventional monetary policy of the European Central Bank (ECB) on significant indicators of economic activity, such as indices of bank equity portfolios, indices of income inequality and indices of economic uncertainty, covering significant aspects of the economy and time periods, such as the emergence of the global financial crisis in 2008. The occurrence of the global financial crisis introduced the implementation of unconventional monetary policy measures, since the impact of the conventional measures on the financial conditions of the economy became weaker. As the Core and the Peripheral Euro Area countries responded differently to the global financial crisis, it is also empirically attempted to capture possible patterns between the two groups of countries.Chapter 1 introduces the unconventional monetary policy measures which were implemented as a response to the aftermath of the global financial crisis. Chapter 2 reviews the literature relative to the ECB and the conduction of the monetary policy in the Euro Area. Chapter 3 examines empirically the reaction of bank equity indices of five Core and seven Peripheral Euro Area markets to the announcements of both the ECB and the Federal Reserve Bank (Fed) that relate to the conduction of the unconventional monetary policy. Chapter 4 examines the effect of the monetary policy of ECB on income inequality in Euro Area countries as a whole and at a country level. A sample of three Core Eurozone countries and five Peripheral Eurozone countries is employed and in contrast to previous studies, the analysis is not restricted only on the total population, but also separate models are estimated for males and females. Chapter 5 investigates potential sources of economic uncertainty in Euro Area countries with emphasis to the relation between the monetary policy of ECB and the economic uncertainty. The empirical analysis is based on a sample of four Core Eurozone Countries and four Peripheral Eurozone Countries and it is examined not only each country separately, but also all the countries as a whole with the use of a large data set that offers a great amount of information. Finally, Chapter 6 presents the main conclusions resulted from the thesis.
Ως στόχος εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής τέθηκε η διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων όπως η επίδραση της συμβατικής και μη-συμβατικής Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σε σημαντικούς δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, όπως τραπεζικά μετοχικά χαρτοφυλάκια, δείκτες ανισότητας εισοδήματος και δείκτες οικονομικής αβεβαιότητας, καλύπτοντας σημαντικές πτυχές της οικονομίας και χρονικές περιόδους, όπως αυτή της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής ύφεσης τους έτους 2008. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση εισήγαγε την εφαρμογή μέτρων μη-συμβατικής Νομισματικής Πολιτικής, καθώς η επίδραση των συμβατικών μέτρων άσκησης της Νομισματικής Πολιτικής είχε πιο αδύναμο αντίκτυπο στην διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών συνθήκων της οικονομίας. Καθώς η ανταπόκριση μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και της Περιφερειακής Ευρωζώνης ήταν διαφορετική όσον αφορά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, επιχειρείται να διερευνηθεί και η ύπαρξη διαφορετικών μοτίβων μεταξύ των Κεντρικών και Περιφερειακών χωρών.Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει τα μέτρα μη-συμβατικής Νομισματικής Πολιτικής που ακολουθήθηκαν λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής ύφεσης. Στην συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο συζητά την βιβλιογραφία σχετικά με την ΕΚΤ και την άσκηση της Νομισματικής Πολιτικής στην Ευρωζώνη. Ακολούθως, το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει εμπειρικά την αντίδραση τραπεζικών μετοχικών χαρτοφυλακίων πέντε Κεντρικών και επτά Περιφερειακών αγορών της Ευρωζώνης τόσο στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ, όσο και στις αντίστοιχες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που ήταν σχετιζόμενες με την διεξαγωγή της μη-συμβατικής Νομισματικής Πολιτικής. Εν συνεχεία, το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει την επίδραση της Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ στην ανισότητα εισοδήματος στο σύνολο της Ευρωζώνης, αλλά και σε επιλεγμένες χώρες ξεχωριστά. Αξιοποιείται ένα δείγμα τριών χωρών που ανήκουν στην Κεντρική Ευρωζώνη και πέντε χωρών της Περιφέρειας και σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες δεν εξετάζεται μόνο το σύνολο του πληθυσμού, αλλά εξετάζονται ξεχωριστά εμπειρικά μοντέλα με βάση το φύλο. Έπειτα, το πέμπτο κεφάλαιο διερευνά πιθανές πηγές οικονομικής αβεβαιότητας στις χώρες της Ευρωζώνης με έμφαση στην σχέση μεταξύ της Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ και της οικονομικής αβεβαιότητας. Η εμπειρική μελέτη βασίζεται σε ένα δείγμα τεσσάρων χωρών της Κεντρικής Ευρωζώνης και τεσσάρων χωρών της Περιφέρειας και εξετάζεται τόσο το σύνολο του δείγματος, όσο και κάθε χώρα ξεχωριστά με την χρήση ενός μεγάλου αριθμού μεταβλητών που προσφέρει αξιοσημείωτη πληροφόρηση. Τέλος, το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την διατριβή.
Λέξη κλειδί :Monetary policy
Monetary policy measures
Formulation of expectations
VAR models
Νομισματική πολιτική
Μέτρα άσκησης νομισματικής πολιτικής
Διαμόρφωση προσδοκιών
Μοντέλα VAR
Διαθέσιμο από :2021-10-13 17:47:07
Ημερομηνία έκδοσης :09/17/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-13 17:47:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Liosi_2021.pdf

Τύπος: application/pdf