ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας των ακινήτων
Εναλλακτικός τίτλος :Methods of estimating the real estate's value
Δημιουργός :Τσιαπής, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωστάκη, Αναστασία (Εξεταστής)
Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8778
Περίληψη :Σε αυτήν την διπλωματική εργασία στόχος μας είναι να εξετάσουμε από ένα αρχείο δεδομένων που περιέχει ανεξάρτητες μεταβλητές ποιες επηρεάζουν την τιμή ενός ακινήτου. Θα δημιουργήσουμε ένα μοντέλο παλινδρόμησης στο οποίο θα τοποθετήσουμε μόνο εκείνες τις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν την αξία του ακίνητου. Στη συνέχεια, θα ελέγξουμε αν το μοντέλο μας είναι στατιστικά σωστό και μας οδηγεί σε ασφαλή και αντικειμενικά συμπεράσματα. Τέλος, για να κατανοήσουμε τη μέθοδο προσέγγισής μας, θα δώσουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα.
In this thesis our aim is to examine from a data archive that contains independent variables which of them affect the price of a real estate. We will construct a regression model in which we will place only those statistically significant variables that affect the value of the property. We will check if our model is statistically correct and leads us to safe and not risky conclusions. Finally, in order to understand our approach method, we will give a numerical example.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση
Αξία ακινήτου
Μοντέλο παλινδρόμησης
Estimation
Real estate
Linear model
Διαθέσιμο από :2021-10-06 13:29:03
Ημερομηνία έκδοσης :10/06/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-06 13:29:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: ESTIMATION OF REAL ESTATES VALUE.pdf

Τύπος: application/pdf