ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ζητήματα προστασίας δεδομένων στην ιστορική έρευνα
Εναλλακτικός τίτλος :Issues of data protection in historical research
Δημιουργός :Λουβάρου, Δήμητρα
Συντελεστής :Μήτρου, Λίλιαν (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωνσταντόπουλος, Πάνος (Εξεταστής)
Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8721
Περίληψη :Στη συγκεκριμένη εργασία θα πραγματευθούμε ζητήματα σχετικά με την προστασία της ταυτότητας και γενικά των προσωπικών δεδομένων των ατόμων τα οποία αναφέρονται στις ιστορικές έρευνες. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας μία αναφορά στην έννοια του δικαιώματος στη λήθη ( right to be forgotten ) , στον ορισμό της και εν συνεχεία θα προβούμε σε μία αναδρομή στην καθιέρωση αυτού του δικαιώματος , σε επίπεδο κρατών αλλά και στο επίπεδο της νομοθεσίας της ΕΕ. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την εφαρμογή του δικαιώματος αυτού στο πλαίσιο της ιστορικής έρευνας και της επιστήμης της Ιστορίας γενικότερα. Ακολούθως θα εστιάσουμε στα ιστορικά αρχεία και στην προστασία των θεωρούμενων ως ευαίσθητων δεδομένων των προσώπων , στα οποία γίνεται αναφορά , κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Επίσης , θα αναφερθούμε στην έρευνα σε συλλογές προφορικής ιστορίας και στις απαραίτητες διαδικασίες , τις οποίες υποχρεούται να εφαρμόσει ο ερευνητής , προκειμένου να μη θέσει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των αναφερθέντων στη συλλογή προσώπων. Τέλος , θα κλείσουμε με μία μελέτη περίπτωσης και συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στη δημιουργία των εθνικών αρχείων του κράτους του Ισραήλ και στη νομοθεσία που ρυθμίζει τη χρήση τους από τους ερευνητές.
In this dissertation we will examine issues related to the protection of the identity and generally , to the protection of the personal data of the individuals who are referred to in historical research. We will begin with a reference to the concept of the “right to be forgotten” and to its definition. We will continue with a retrospection of the establishment of this right , at the state level as well as at the level of the EU legislation. Consequently , we will examine the implementation of this right at the context of historical research and generally , of the science of History. Subsequently , we will focus on the historical archives and on the protection of the regarded as sensitive data of the persons which are being reported during the publishing of the research results. In addition , we will refer to the research in oral history collections and to the necessary procedures , which the researcher has the duty to implement for the purpose of not endangering the personal data of the persons that are referred to in the collection. Finally , we will close our dissertation with a case study : Specifically , we will refer to the creation of the National Archives of the state of Israel and to the legislation that regulates their usage from the researchers.
Λέξη κλειδί :Δικαίωμα στη λήθη
Ιστορική επιστήμη
Πρόσβαση στα αρχεία
Συλλογές προφορικής ιστορίας
Αξιολόγηση ευαισθησίας
Right to be forgotten
Science of history
Access to archives
Oral history collections
Sensitivity review
Ημερομηνία έκδοσης :15/7/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-07-19 14:47:24
Ημερομηνία αποδοχής :2021-07-19 14:47:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Loudarou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf