ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτή στο πλαίσιο της μετάβασης από το WOM στο e-WOM
Εναλλακτικός τίτλος :Consumer behavior study in the context of the transition from WOM to e-WOM
Δημιουργός :Σαρακατσιάνος, Γεώργιος
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαρά,ς Δημήτριος (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8661
Περίληψη :Οι καταναλωτές εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιούν το Word of Mouth προκειμένου να συλλέξουν γνώμες και να αξιολογήσουν προϊόντα και υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν κυρίως από άτομα τους κύκλου τους. Για πολλούς ερευνητές το WOM θεωρείται ένας από τους ποιο αξιόπιστους τρόπους πληροφόρησης, μερικές φορές ποιο ισχυρός και από την διαφήμιση όπως π.χ. στους κλάδους του τουρισμού και της υγείας. Την τελευταία δεκαετία με την ραγδαία αύξηση του διαδικτύου, των πλατφορμών Social Network και ειδικά τους τελευταίους μήνες με την πανδημία του Co-Vid και την κατακόρυφη αύξηση του E-commerce, το WOM έχει εξελιχθεί σε E-WOM. Χαρακτηριστικό του E-WOM είναι η ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών και των αξιολογήσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Σκοπός της εργασίας λοιπόν, είναι να ερευνηθεί πως επηρεάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή από αυτή την μετάβαση καθώς και να μελετηθεί η προτίμηση του traditional WΟM ή του E-WOM από τους καταναλωτές ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που επιθυμούν να επιλέξουν.
Consumers have been using the Word of Mouth for many years to gather opinions and to evaluate products and services of particular interest to them by people in their own circles. them. For many researchers, WOM is considered to be one of the most reliable forms of information, sometimes more powerful than advertising, for example. in the tourism and health sectors. In the last decade with the rapid growth of the Internet, the social network platforms and especially in recent months with the Co-Vid pandemic and the vertical increase in e-commerce, WOM has evolved into E-WOM. E-WOM is characterised by the speed at which information and assessments of products and services are disseminated. So the purpose of the work, is to investigate how consumer behaviour is influenced by this transition and to study the preference of traditional or e-WOM by consumers according to category the product or service they wish to choose.
Λέξη κλειδί :Εμπειρία καταναλωτή
Συμπεριφορά καταναλωτή
Πλατφόρμες κοινωνικήςδΔικτύωσης
Electronic Word of Mouth (eWOM)
WOM
SNS platforms
Διαθέσιμο από :2021-06-09 21:35:54
Ημερομηνία έκδοσης :02/26/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-06-09 21:35:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sarakatsianos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf