ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Renewable energy in the European Union: support schemes and their impact on competition
Εναλλακτικός τίτλος :Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μηχανισμοί στήριξης και η επίδραση τους στον ανταγωνισμό
Δημιουργός :Ntavakou, Evangelia
Νταβάκου, Ευαγγελία
Συντελεστής :Karydis, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Pliakos, Asteris (Εξεταστής)
Economides, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8551
Περίληψη :The paper deals with the extensive Renewable Energy policies and regulations the European Union introduced and implemented in order to transform into a climate neutral economy by 2050 and to what extent these efforts can lead or not to a possible distortion of competition within the internal market. Renewable Energy still constitutes a relatively new source of energy, facing a lot of market barriers and is not competitive enough to compete with conventional sources of energy. Support to make investments in renewable energy projects more attractive and more cost-effective was therefore necessary. These support mechanisms were welcomed with a lot of criticism as the question that arose was whether these support schemes are consistent with the European competition law, and especially with the provisions about the granting of state aid. The findings of this research indicate that even though support schemes are necessary in order Europe to achieve its’ renewable energy objectives, their performance varies from Member State to Member State, while their implementation in some cases, lurks dangers for the unhindered operation of the common market.
Η έρευνα αυτή ασχολείται με τις εκτεταμένες πολιτικές και τους κανονισμούς για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε και εφάρμοσε προκειμένου να μετατραπεί σε μια ουδέτερη κλιματικά οικονομία έως το 2050 καθώς και τον βαθμό στον οποίο αυτές οι προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν ή όχι σε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές εξακολουθεί να αποτελεί μια σχετικά νέα πηγή ενέργειας, που αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια και δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική για να ανταγωνιστεί τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Απαιτήθηκε λοιπόν υποστήριξη για να γίνουν οι επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πιο ελκυστικές και οικονομικά αποδοτικές. Αυτοί οι μηχανισμοί στήριξης αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη κριτική, καθώς το ερώτημα που προέκυψε ήταν εάν αυτοί οι μηχανισμοί στήριξης είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού, και ιδίως με τις διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι, παρόλο που οι μηχανισμοί στήριξης είναι απαραίτητοι για να επιτύχει η Ευρώπη τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η απόδοση τους ποικίλει από κράτος σε κράτος και σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή τους ελλοχεύει κινδύνους για την απρόσκοπτη λειτουργία της κοινής αγοράς.
Λέξη κλειδί :Feed in tariffs
Feed in premiums
Renewable energy sources
Competition
State aid
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανταγωνισμός
Κρατικές ενισχύσεις
Διαθέσιμο από :2021-04-14 21:55:50
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-14 21:55:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntavakou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf