ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υιοθέτηση εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Εναλλακτικός τίτλος :BI adoption in SMEs
Δημιουργός :Λεβογιάννης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8386
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η αναζήτηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την προσπάθεια τους να υιοθετήσουν πρακτικές επιχειρηματικής ευφυΐας. Εξετάστηκαν τα είδη αποφάσεων που καλούνται να λάβουν οι επιχειρήσεις, οι πληροφοριακές ανάγκες που θα τους οδηγήσουν στην αποτελεσματική λήψη αυτών των αποφάσεων και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την προσπάθεια υιοθέτησης εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας που θα τους οδηγήσει στην αποδοτική λήψη και αξιοποίηση όλων αυτών των πληροφορίων.Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη έξι διαφορετικών περιπτώσεων, οπού έγινε προσπάθεια να υιοθετηθούν πρακτικές επιχειρηματικής ευφυΐας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την αξιοποίηση των δυνατότητων που προσφέρει το υφιστάμενο ERP πληροφοριακό σύστημα τους, χωρίς την αξιοποίηση κάποιας εφαρμογής που να εξειδικεύεται αποκλειστικά στις εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας. Οι εφαρμογές που αναλύθηκαν αφορούσαν την παρακολούθηση της συνολικής οικονομικής εικόνας, των διαδικασιών της αποθήκης, της εξέλιξης των έργων, και της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες.Τα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθεια υιοθέτησης εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας αφορούν το υψηλό κόστος που έχουν να επωμιστούν, την αλλαγή της στρατηγικής τους για να εναρμονίζεται με την στρατηγική της επιχειρηματικής ευφυΐας και το χαμηλό γνωστικό επίπεδο των εργαζομένων τους. Όμως, τείνουν να αναγνωρίζουν την αξία των εφαρμογών αυτών και με την αυξανόμενη ζήτηση που προκύπτει από όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η τεχνολογία ωθείτε στο να γίνει πιο οικονομική και πιο προσαρμοστική ώστε να καλύψει τη ζήτηση
The scope of this thesis was to examine the obstacles that small and medium-sized enterprises face in their efforts to adopt business intelligence practices. It examined the types of decisions companies are required to make, the information requirements that will lead them to make those decisions effectively, and the obstacles they face in the attempt to adopt business intelligence applications that will allow them to receive all the necessary information efficiently.Specifically, six different cases were studied, where an attempt was made to adopt business intelligence practices in small and medium-sized enterprises by utilizing the capabilities offered by their existing ERP information system, without utilizing an application that specializes in business intelligence applications. The applications analyzed were related to the monitoring of the overall financial situation, the warehouse processes, the development of projects, and the management of customer’s relations.The obstacles that small and medium-sized enterprises face in the attempt to adopt business intelligence applications are the high costs they must endure, the transformations of their strategies to align them with the business intelligence strategy and the low education level of their employees. However, they tend to recognize the value of these applications and with the growing demand that arises it pushes technology to become more affordable so that demand can be met.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματική ευφυΐα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Λήψη αποφάσεων
Πληροφοριακό σύστημα ERP
Οφέλη και εμπόδια υιοθέτησης
Business intelligence
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Decision making
ERP Information System
Benefits and Barriers to Adoption
Διαθέσιμο από :2021-02-09 00:40:22
Ημερομηνία έκδοσης :02/09/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-09 00:40:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Levogiannis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf