ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγορά μη συνταγογραφούμενου αναλγητικού στην Ελλάδα: παράγοντες επιρροής αγοραστικής απόφασης
Δημιουργός :Κυδωνιέως, Στυλιανή-Μαρία
Συντελεστής :Φραϊδάκη, Κατερίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Πραματάρη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8350
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί σε βάθος η θέση των καταναλωτών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων σχετικά με τους παράγοντες επιρροής αγοράς παύσινοπου-αναλγητικού, τα κριτήρια επιλογής φαρμακείου, την γνώση και στάση για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Επιπρόσθετα στοχεύει να μελετήσει μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων αν το δημογραφικό προφίλ, η συχνότητα αγοράς και οι λόγους επίσκεψης σε φαρμακείο επηρεάζουν τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, ενώ τέλος αναλύονται και οι παράγοντες επιρροής της συχνότητας αγοράς των παυσίπονων Depon, Panadol και Nurofen. Οι πωλήσεις ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ κινούνται αυξητικές τα τελευταία χρόνια, ενώ τα αναλγητικά- παυσίπονα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες θεραπευτικές κατηγορίες με τον υψηλότερο αριθμό συχνότητας αγοράς. Η τάση προς την αυτοθεραπεία καθοδηγείται από διάφορους παράγοντες, εξυπηρετώντας τόσο τους ίδιους τους ασθενείς με ήπια συμπτώματα, όσο και το ίδιο το κράτος μέσω της ελάφρυνσης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Για το σκοπό της μελέτης πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική έρευνα, πρωτογενής, περιγραφική και συσχέτισης με χρήση ερωτηματολογίου κλίμακας Likert, ενώ αναφορικά με το δείγμα, στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 200 καταναλωτές παυσίπονων, οι οποίοι επισκέπτονται το φαρμακείο 1-2 φορές τον μήνα, στην πλειοψηφία είναι τους γυναίκες, άγαμοι, μέσης ηλικίας 34 ετών, με μορφωτικό επίπεδο του ΑΕΙ-ΤΕΙ ή μεταπτυχιακό και με κατά μέσο όρο το μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.573 ευρώ. Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν στο λογισμικό Microsoft Office Excel 2016 και αναλύθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS 24. Ο έλεγχος υποθέσεων πραγματοποιήθηκε σε στάθμη σημαντικότητας 5%. Οι παράγοντες που φάνηκε να επηρεάζουν τελικώς την επιλογή παυσίπονου- αναλγητικού προέκυψε ότι είναι σε υψηλό βαθμό η δράση, αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια, ενώ σε μέτριο έως αρκετό βαθμό ρόλο παίζει και ο γιατρός, καθώς η γνώμη του υπερισχύει αυτής του φαρμακοποιού κατά την επιλογή του παυσίπονου. Παράγοντες όπως η εμφάνιση και η προώθηση του παυσίπονου όσο και η διαφήμιση δεν φαίνεται να αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιλογής.
The purpose of this work is to study in depth the position of consumers of over-the-counter drugs as regards factors that influence their purchase of painkillers-analgesics, pharmacy selection criteria, knowledge of and position on OTCs. Moreover, it aims at studying through investigative questions whether the demographic profile, the purchase frequency, and the reasons for pharmacy visits, influence the beliefs of consumers about OTCs. Finally, factors influencing the purchase frequency of the painkillers Depon, Panadol and Nurofen are analysed. Sales of OTC drugs have been on the rise over the last years, while analgesics-painkillers are one of the largest therapeutic classes with the highest purchase frequency. The tendency of self-treatment is guided by various factors, serving patients with mild symptoms as well as the state by reducing public expenditure on medicines. For the purpose of this work, a primary, descriptive, quantitative study was carried out, based on the Likert questionnaire scale. Regarding the sample, in this study, 200 painkiller consumers took part, who visited a pharmacy 1-2 times per month, mostly women, single, mean age 34 years, higher or post-graduate level of education, with a mean monthly net income of 1,573 Euros. The data were codified in Microsoft Excel 2016 and statistical analysis was performed in IBM SPSS 24. Hypothesis testing was carried out using a 5% significance cut-off. The factors that seemed to influence the final choice of painkiller-analgesic were found to be action, efficacy and safety, all of which had a strong impact, and physicians to a lesser extent, as their opinion is more powerful than that of pharmacists when choosing painkillers. Factors such as the appearance and promotion of the painkiller, as well as advertising, do not seem to be a significant selection factor.
Λέξη κλειδί :Φαρμακοποιός
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Αυτοθεραπεία
Συμπεριφορά καταναλωτή
Αγοραστικό ταξίδι
OTC
Self care
Consumer behavior
Buyer’s black box
Consumer journey
Over the Counter
Διαθέσιμο από :2021-02-08 21:47:19
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-08 21:47:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kydonieos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf