ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασυμμετρία κόστους και ποιότητα λογιστικών κερδών: η περίπτωση της Ιταλίας
Εναλλακτικός τίτλος :Asymmetric cost behaviour and earnings quality: the instance of Italy
Δημιουργός :Παναγάκου, Μυρτώ-Γεωργία
Συντελεστής :Βλησμάς, Ορέστης (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Εργασία στην επιστήμη της Λογιστικής με θέμα που άπτεται του πακέτου εργασίας WP2-Asymmetric Cost Behavior and Earnings Quality, υποβληθείσα στο πλαίσιο του έργου «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Q-EQUAL», με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ.
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8269
Περίληψη :Εξετάζουμε τη σύνδεση μεταξύ της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους και τηςποιότητας των λογιστικών κερδών των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο του Μιλάνο για το χρονικό διάστημα 2009-2019. Χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 3,267 παρατηρήσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κεφαλαιαγορά της Ιταλίας για τη διερεύνηση της σχέσης της ασυμμετρίας κόστους με α) τα κίνητρα των διοικητικών στελεχών να επιτύχουν στόχους κερδοφορίας και β) του επίπεδου του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνάς μας διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) εμφανίζουν αρνητική ασυμμετρία στη συμπεριφορά τους και επηρεάζονται σε χαμηλότερο βαθμό όταν παρατηρούνται μεταβολές στον όγκο δραστηριότητας.Ωστόσο, δεν διακρίνεται μείωση της έντασης της ασυμμετρίας κόστους σε πτώσεις των πωλήσεων για τρεις συνεχόμενες περιόδους στην παρουσία κινήτρων επίτευξης στόχων από τα διοικητικά στελέχη. Τέλος, τα συμπεράσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι το επίπεδο του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζει μια ασήμαντη ευαισθησία σε μεταβολές των πωλήσεων, σε αντίθεση προγενέστερης έρευνας σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
We investigate the relationship of asymmetric cost behavior with earnings quality for listed companies on the Milan Stock Exchange over the period 2009-2019. A sample of 3,267 firm-year observations of companies operating in the Italian capital market, was used to investigate the relationship of cost asymmetry with a) the incentives of managers to achieve earnings targets and b) the level of accruals. According to the findings of our research, the selling, general and administrative costs (SG&A costs) show cost anti-stickiness and are affected to a lesser extent when there are changes in the volume of activity. However, no decrease in the intensity of SG&A cost stickiness is observed in sales declines for three consecutive periods at the presence of managerial incentives to meet earnings targets. Finally, it seems that the level of operating accrualsindicates only a negligible influence to sales changes, contrary to the empirical evidence of previous research in European companies.
Λέξη κλειδί :Ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους
Ποιότητα των λογιστικών κερδών
Κίνητρα διοικητικών στελεχών
Δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες
Asymmetric cost behaviour
Cost stickiness
Earnings quality
Managerial incentives
Operating accruals
Ημερομηνία έκδοσης :15-01-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-24 23:28:35
Ημερομηνία αποδοχής :2021-01-27 18:15:49
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagakou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf