ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κλιματική αλλαγή και οικονομική δραστηριότητα
Εναλλακτικός τίτλος :Climate change and economic activity
Δημιουργός :Σκαλή, Ελένη
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Κουντούρη, Φοίβη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8118
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τη σχέση κλιματικής αλλαγής και οικονομικής δραστηριότητας. Η μεθοδολογία στηρίχθηκε στη συλλογή δευτερογενών πηγών μέσα από βιβλία και άρθρα σε περιοδικά. Επίσης, επιχειρήθηκε η ανάλυση της Ελλάδας ως μελέτη περίπτωσης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εργασίας ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς της οικονομίας που εξετάστηκαν βρέθηκε να είναι αρνητικός και σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικός. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφής η ανάγκη για μια καλά καθορισμένη πολιτική προσαρμογής που θα καλύπτει όλους τους τομείς. Μια εξωτερική πολιτική που θα αναθεωρηθεί σε πτυχές ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα θα πρέπει επίσης να είναι μέρος της συνολικής πολιτικής προσαρμογής.
The purpose of this paper was to study the relationship between climate change and economic activity. The methodology was based on the collection of secondary sources through books and articles in journals. An analysis of the case study of Greece was also attempted. According to the findings of the study, the impact of climate change on all sectors of the economy examined was found to be negative and in many cases, extremely negative. Therefore, the need for a well-defined adaptation policy covering all areas becomes clear. A foreign policy that will be reviewed in aspects of particular importance to Greece should also be part of the overall policy adjustment.
Λέξη κλειδί :Κλιματική αλλαγή
Οικονομία
Περιβάλλον
Climate change
Economy
Environment
Διαθέσιμο από :2023-10-21 19:25:50
Ημερομηνία έκδοσης :24-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-10-21 19:25:50
Άδεια χρήσης :