ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομικής εργασιακής συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων
Εναλλακτικός τίτλος :Determinants of innovative work behaviour of civil servants
Δημιουργός :Αναστασάκη, Ειρήνη
Συντελεστής :Βουδούρη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιούκας, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Δεληγιάννη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8116
Περίληψη :Σε αυτήν την εργασία βασικός σκοπός είναι να παρουσιαστούν οι παράγοντες που προσδιορίζουν την εργασιακή καινοτομική συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Οι παράγοντες που επιλέχθηκαν για αυτή την μελέτη είναι το οργανωσιακό κλίμα (εξετάζεται μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων, τη δικαιοσύνη της ανταμοιβής και την υποστήριξη των συναδέλφων), το στυλ της ηγεσίας (εξετάστηκε μέσα από το πρίσμα της μετασχηματιστικής ηγεσίας, της συναλλακτικής ηγεσίας και της αμφίδρομης ηγεσίας) και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υπαλλήλου που εξετάζονται μέσα από τις μεταβλητές ( προδραστική προσωπικότητα, δημιουργικότητα και εσωτερικά κίνητρα). Επιπλέον σκοπός είναι να αποδειχθεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ των ανωτέρω μεταβλητών με την καινοτομική συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 70 υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα από διάφορες υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 12/06/2020 -17/07/2020 και για αυτό το σκοπό διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή ανώνυμο ερωτηματολόγιο (85 ερωτήσεων). Στους ερωτηθέντες ζητήθηκε να υποδείξουν σε ποιο βαθμό επηρεάζουν, κατά την γνώμη τους , την καινοτομική εργασιακή συμπεριφορά, οι παραπάνω παράγοντες. Μετά την διαδικασία συλλογής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, καταχωρήθηκαν τα δεδομένα σε υπολογιστικό φύλλο excel και κατόπιν στο πρόγραμμα στατιστικής IBM SPSS όπου έγινε και η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Όλες οι κλίμακες μέτρησης μεταφράστηκαν στα ελληνικά και προσαρμόστηκαν ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της έρευνας. Η πρώτη ενότητα (οργανωσιακό κλίμα - 20 ερωτήσεις),η δεύτερη ενότητα (στυλ ηγεσίας- 31 ερωτήσεις),η τρίτη ενότητα (προσωπικά χαρακτηριστικά - 22 ερωτήσεις) ενώ η τέταρτη (καινοτομική εργασιακή συμπεριφορά - 9 ερωτήσεις) . Οι ενότητες αυτές βαθμολογήθηκαν με την πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1 έως 5) π.χ. ‘διαφωνώ απόλυτα’ μέχρι ‘συμφωνώ απόλυτα’. Το πέμπτο μέρος (δημογραφικά στοιχεία - αφορούν στην σχέση εργασίας ,στην εκπαίδευση και τέλος τα έτη εργασίας στο φορέα). Οι ερωτηθέντες επέλεγαν το πλαίσιο που αφορούσε στην εκάστοτε ατομική περίπτωση.
In this work the main purpose is to present the factors that determine the innovative work behaviour of civil servants. The factors selected for this study are the organizational climate (examined through knowledge sharing, reward fairness and support of colleagues), leadership style (examined through the prism of transformative leadership, transactional leadership and two-way leadership) and the personal characteristics of the employee examined through variables (proactive personality, creativity and internal motivations). Furthermore, the aim is to demonstrate the relationship between the above variables and the innovative behaviour of civil servants. The survey was carried out with the participation of 70 public sector employees from various departments during the period from 12/06/2020 -17/07/2020 and for this purpose an anonymous questionnaire (85 questions) was distributed in paper form. Respondents were asked to indicate to what extent they believe they influence innovative work behaviour, the above factors. After the process of collecting the completed questionnaires, the data was entered in an excel spreadsheet and then in the IBM SPSS statistical program where the statistical processing of the data was carried out. All measurement scales were translated into Greek and adjusted to meet the needs of the survey. The first section (organizational climate - 20 questions), the second section (leadership style- 31 questions), the third section (personal characteristics - 22 questions) while the fourth (innovative work behaviour - 9 questions). These modules were rated on the five-tier Likert scale (1 to 5) e.g. 'I totally disagree' until 'I totally agree'. The fifth part (demographics - relate to the employment relationship, education and finally the years of work in the institution). Respondents chose the context for each individual case.
Λέξη κλειδί :Καινοτομική συμπεριφορά
Ανταλλαγή γνώσεων
Ηγετικά στυλ
Δικαιοσύνη της ανταμοιβήςκά υπαλλήλου
Προληπτική προσωπικότητα
Innovative work behaviour
Knowledge sharing
Leadership styles
Reward fairness
Proactive personality
Διαθέσιμο από :2020-11-14 12:42:14
Ημερομηνία έκδοσης :12-11-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-11-14 12:42:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastasaki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf