ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση της στρατηγικής των ναυτιλιακών επιχειρήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του στόλου της μέσα από τη δημιουργία και την αξιολόγηση δύο επενδυτικών σχεδίων
Εναλλακτικός τίτλος :Strategic analysis of a shipping company aiming to modernize its fleet through the creation and evaluation of two investment plans
Δημιουργός :Τριάντης, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8111
Περίληψη :Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της ναυτιλιακής βιομηχανίας και η κατανόηση της στρατηγικής που ακολουθούν οι ναυτιλιακές εταιρίες με στόχο τη μεγέθυνση της κερδοφορίας τους, κυρίως από τη σκοπιά των ναυτιλιακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αγορά υγρού φορτίου. Η συγκεκριμένη ανάλυση θα αποτελέσει βάση για τη δημιουργία και αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου. Συγκεκριμένα, θα γίνει αξιολόγηση της επένδυσης σε αγορά υγρού φορτίου, αν δηλαδή είναι οικονομικά βιώσιμη αξιολογώντας δύο επενδυτικά σχέδια αγοράς μεταχειρισμένου και νεότευκτου πλοίου υγρού φορτίου τύπου Aframax. Πριν προχωρήσει η παρούσα διπλωματική στη μελέτη των δύο αυτών επενδυτικών σχεδίων στο πρώτο κεφάλαιο θέτονται οι βάσεις της ανάλυσης με την παρουσίαση των παγκόσμιων τάσεων της ναυτιλίας, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ενδελεχής ανάλυση της ναυτιλιακής βιομηχανίας.Παράλληλα, αναλύεται η δομή της ναυτιλιακής επιχείρησης, το λειτουργικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών εταιριών, ενώ δίνεται έμφαση στην ανάλυση των ναυτιλιακών κύκλων και στη σχέση τους με τη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται οι κατηγορίες των πλοίων υγρού φορτίου και η ψυχολογία της αγοράς όσον αφορά στην προσφορά και στη ζήτηση της μεταφορικής ικανότητας.Περνώντας στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ενδελεχώς η εξέλιξη της ναυλαγοράς υγρού φορτίου με την ένθεση των χαρακτηριστικών της, τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, τα είδη ναυλώσεων, ενώ τέλος γίνεται ανάλυση της ναυλαγοράς με τις 5 δυνάμεις. Εν συνεχεία στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση των βασικών μεγεθών της αγοράς υγρού φορτίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι τιμές των νεότευκτων και των μεταχειρισμένων πλοίων υγρού φορτίου, ο ρυθμός παραγγελιών και διαλύσεών τους και η επιλογή του καταλληλότερου πλοίου προς επένδυση. Σύμφωνα με την ανάλυση το καταλληλότερο πλοίο είναι τύπου Aframax, οπότε βάσει αυτού η παρούσα διπλωματική περνά στο τέταρτο κεφάλαιο όπου εκεί διαμορφώνονται και αναλύονται δύο επενδυτικά σχέδια για την αξιολόγηση επένδυσης σε μεταχειρισμένο ή νεότευκτο πλοίου τέτοιου τύπου. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται η επένδυση σε μεταχειρισμένο και σε νεότευκτο πλοίο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού της Καθαράς Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ), του Εσωτερικό Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) και του Μέσου Συντελεστή Απόδοσης. Τα αποτελέσματα που ανακύπτουν έχουν ως αποτέλεσμα να αξιολογηθούν και τα δύο επενδυτικά σχέδια ως οικονομικά βιώσιμα, γεγονός που οδηγεί εν τέλει τον εν δυνάμει επενδυτή-εφοπλιστή να λάβει την τελική απόφαση για αγορά βάσει του προφίλ και του χαρακτήρα του.Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται πως η εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρία επενδύει σε πλοία βάσει του προφίλ και της στρατηγικής που έχει διαμορφώσει με στόχο πάντα τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία παγκοσμίως, αξιολογώντας το εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί πως σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι μπορεί να μην επενδύουν σε επενδυτικά σχέδια υψηλής απόδοσης και αυτό διότι μπορεί να είναι πιο ριψοκίνδυνα. Συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την επιλογή μίας επένδυσης αποτελεί το risk profile του επενδυτή το οποίο στην παρούσα διπλωματική, είναι συντηρητικό καθώς γίνεται λόγος για χρονοναυλώσεις. Οι συγκεκριμένες θεωρούνται επιλογές μικρότερου ρίσκου σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη ναυλώσεων, δεν έχει ιδιαίτερα υψηλά κέρδη, αλλά σε κάθε περίπτωση προσφέρει στον επενδυτή μεγαλύτερη ασφάλεια.
The primary purpose of this study is to investigate the shipping industry and understand the strategy pursued by shipping companies to increase their profitability, mainly by examining shipping companies operating in the liquid cargo market. This analysis will provide the foundation of creating and evaluating an investment plan.In particular, the investment in the liquid cargo market will be evaluated, by estimating their economic viability. This assessment will be conducted by evaluating two business plans regarding the purchase of a used and a new Aframax type liquid cargo ship. Before proceeding to the consideration of these two business plans, the first part of the present study laid the foundations of the analysis by presenting the global trends of shipping, while at the same time a thorough analysis of the shipping industry was carried out.In addition, the structure of the shipping company, the operating environment and the characteristics of the shipping companies were analyzed, while emphasis was placed on the presentation of shipping circles and their relationship with financing. Furthermore, the categories of liquid cargo ships and the psychology of the market in terms of supply and demand for transport capacity were presented.In the second chapter, the evolution of the liquid cargo shipping market and its characteristics were thoroughly presented, combined with the persons that constitute the market, the charters’ categories, and the analysis of the shipping market by using the 5 forces. Emphasis was also given in the third part to the processing of the basic data of the liquid cargo market. In specific, the prices of new and used liquid cargo ships, the rate of the orders and dismantling and the selection of the most suitable ship for investment were presented. According to these data, the most efficient choice was the Aframax type ship, so based on this evidence the present study continued to the fourth part where two business plans were formed and analyzed for investing in a used Aframax type ship or a new ship of the aforementioned type.In the last chapter, the investment in a used and new ship was recorded using the method of calculating the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return (IRR) and the Return on Assets. Both business plans results were assessed as economically viable, which ultimately leads the potential investor-shipowner to make the final decision based on their own profile and character. Therefore, it is concluded that each shipping company invests in ships based on its profile and strategy, always aiming to maximize its profitability and strengthen its competitive position in the shipping industry worldwide by evaluating its internal and external environment.It is worth noting that in many cases there are investors who may not invest in high-yield investment plans because they may be risky. Therefore, an important element for an investment choice is the risk profile of the investor. In this study, the investor’s profile is conservative as it refers to time charters. These are considered as low risk options compared to other types of charters, they do not provide high profits, however they offer greater security to the investor.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλιακή βιομηχανία
Πλοία υγρού φορτίου
Ναυλαγορά
Επενδυτικό σχέδιο
Οικονομικά βιώσιμη επένδυση
Shipping industry
Liquid cargo ships
Freight market
Investment project
Economic viable investment
Διαθέσιμο από :2020-11-02 21:28:08
Ημερομηνία έκδοσης :02-11-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-11-02 21:28:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Triantis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf