ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η καλή φήμη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ως στρατηγική για την ανάπτυξη των εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος :The good reputation (top employer brand) as a competitive advantage and as a strategy for the development of companies
Δημιουργός :Κρασάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φραϊδάκη, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8107
Περίληψη :Στην διπλωματική εργασία αυτή, γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται σχετικά με την δυνατότητα του CSR να καθορίσει την στρατηγική μιας εταιρείας και να αποτελέσει βασικό μέρος της.Αρχικά παρατίθενται πληροφορίες σχετικές με το CSR. Δίνονται ορισμοί και παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο έτσι ώστε να είναι σαφές και κατανοητό το αντικείμενο που μελετάμε.Ακόμα, γίνεται αναφορά στην ανάγκη των εταιρειών για στρατηγικό σχεδιασμό κάτι που στην πορεία της εργασίας επιχειρείται να αναλυθεί σε συνάρτηση με την εφαρμογή Ε.Κ.Ε. Βάσει της βιβλιογραφίας παρουσιάζονται οι θεωρίες που διέπουν τις καταναλωτικές επιλογές και έπειτα τίθενται οι ερευνητικές προτάσεις.Η εργασία περιλαμβάνει έρευνα προτιμήσεων καταναλωτών και εκεί βασίζει την προσπάθεια να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το θέμα που αναπτύσσει. Γίνεται παρουσίαση των ειδών έρευνας και με ποιο επιλέξαμε να εργαστούμε και προκειμένου να έχει η έρευνά μας επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, αναφέρουμε ποιο ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήσαμε και γιατί, περιγράφουμε τις βασικές μας μεταβλητές και εξηγούμε βάσει ποιας μεθοδολογίας θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.Στην συνέχεια, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα και το τρόπο με τον οποίο φτάσαμε σε αυτά και διακρίνουμε όσα ενδιαφέροντα προκύπτουν από την ανάλυση. Την αναφορά στα ευρήματα της έρευνας, συμπληρώνει η συζήτηση των αποτελεσμάτων από όπου επιχειρούμε να απαντήσουμε στις ερευνητικές προτάσεις της εργασίας.Στο τελευταίο μέρος γίνεται μια επισκόπηση της σημασίας του θέματος που αναλύσαμε. Αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνάς μας και πως την επηρεάζουν αλλά και ποια είναι η συνεισφορά της σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
In this dissertation, an attempt is made to approach the research questions raised about the ability of the CSR to determine a company's strategy and to be a key part of it. CSR information is provided first. Definitions are given and the theoretical background is presented so that the object we are studying is clear and understandable. Also, reference is made to the need of companies for strategic planning, something that in the course of the work is attempted to be analyzed in relation to the implementation of CSR. Based on the literature, the theories that govern consumer choices are presented and then research proposals are made. The work includes a survey of consumer preferences and there is based the effort to reach useful conclusions on the topic it develops. The types of research are presented and with which we chose to work and in order for our research to have sufficient scientific documentation, we mention which research tool we used and why, we describe our main variables and explain based on which methodology we will proceed to the analysis of the results. Next, we present the results and how we arrived at them and distinguish what interests arise from the analysis. The reference to the research findings is completed by the discussion of the results from where we try to respond to the research proposals of the work. The last part provides an overview of the importance of the topic we analyzed. The limitations of our research are mentioned and how they affect it but also what is its contribution in theoretical and practical level.
Λέξη κλειδί :Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Ανάπτυξη
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Εταιρείες
Έρευνα
Corporate Social Responsibility (CSR)
Development
Competitive advantage
Corporation
Research
Διαθέσιμο από :2020-11-02 13:05:48
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-11-02 13:05:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krasakis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf