ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρία επισκέπτη στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο: υπό το πρίσμα των Millennials, Generation Z
Εναλλακτικός τίτλος :Guest experience in the greek hotel industry: the case of the Millennials, Generation Z
Δημιουργός :Καρδαράς, Δημήτριος
Συντελεστής :Σιώμκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :127σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8091
Περίληψη :Σε ένα πλαίσιο ακμάζουσας παγκόσμιας προσφοράς καταλυμάτων, η ζήτηση της αγοράς καταγράφει σημαντικές αλλαγές, όχι μόνο στον τρόπο που αλληλεπιδρούν με την προσφορά και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά, αλλά και μεταξύ των καταναλωτών. Καθώς η αγορά γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και διαφανής, η γνώση προσαρμογής της προσφοράς στην ετερογενή ζήτηση, φέρει ως εναρκτήριο την τεχνογνωσία της γενιάς. Σε μια εποχή όπου οι Millennials γνωρίζουν περισσότερα ζητήματα από την τιμή που πληρώνουν για τη διαμονή τους, τα ξενοδοχεία πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής, η οποία είναι πλούσια σε πληροφορίες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Γνωρίζοντας ποια κανάλια κοινωνικών μέσων χρησιμοποιεί η Generation Y, πώς αλληλεπιδρούν και τη συμπεριφορά τους στην αγορά ταξιδιού, μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους, προσελκύοντας βιώσιμους πελάτες. Από την άλλη πλευρά, η γενιά Generation Z εκτίθεται σε Snapchat, YouTube, Instagram, συνεχώς, μοιράζεται βίντεο και εικόνες και ακολουθεί ψηφιακούς παράγοντες επιρροής. Ακόμα κι αν δεν έχουν άμεση επιρροή στην απόφαση ταξιδιού τους, οι αναφορές που δημιουργούν ενδέχεται να επηρεάζουν έμμεσα, όλο και περισσότερο. Αυτή η νέα ομάδα δυνητικών καταναλωτών αποκαλύπτει μια νέα πραγματικότητα για διαφορετικούς τομείς. Η απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το πως μπορεί ο τομέας των ξενοδοχείων να επωφεληθεί από τη γνώση των προτιμήσεων Millennials και Generation Z και των προτύπων κατανάλωσης αυτών, είναι το βασικό ζητούμενο του παρόντος εγχειρήματος, ώστε να καταφέρουν να προσεγγίσουν περισσότερους πελάτες, οδηγώντας στη δημιουργία βιώσιμων ξενοδοχειακών μονάδων.Χρησιμοποιώντας την ποσοτική μέθοδο διερεύνησης , με τη χρήση του ερωτηματολόγιου σε ανθρώπους –εκπροσώπους των δύο γενεών , συνδυαστικά με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που έλαβε χώρα, η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να συγκεντρώσει μερικές πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη γενιά των Millennials αλλά και την Generation Z, βοηθώντας την αγορά των ξενοδοχειακών υπηρεσιών ακόμη περισσότερο, καθιερώνοντας παράλληλα μερικές μελλοντικές κατευθύνσεις για την αγορά του ξενοδοχειακού κλάδου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι ερωτηθέντες που ανήκουν στη γενιά Generation Z είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τις παροχές των ξενοδοχείων, συγκριτικά με την γενιά των Millennials.
In a context of thriving global housing supply, market demand is undergoing significant changes, not only in the way they interact with business supply and market behavior, but also among consumers. As the market becomes more competitive and transparent, the knowledge of adapting supply to heterogeneous demand, starts with the know-how of the generation.At a time when Millennials are more aware of the issues than the price they pay for their stay, hotels need to adapt to the demands of the new age, which is rich in information, connected online. By knowing which social media channels Generation Y uses, how they interact and their behavior in the travel market, they can better tailor their services, attracting sustainable customers. Generation Z, on the other hand, is exposed to Snapchat, YouTube, Instagram, constantly sharing videos and images, and following digital influencers. Even if they do not have a direct influence on their travel decision, the reports they generate may indirectly affect them more and more. This new group of potential consumers reveals a new reality for different sectors. The answer to the question of how the hotel sector can benefit from the knowledge of Millennials and Generation Z preferences and their consumption patterns, is the key issue of this project, in order to be able to reach more customers, leading to the creation of sustainable hotel units. Using the quantitative research method, using the questionnaire in humans - representatives of the two generations, in combination with the literature review that took place, this study aimed to gather some valuable knowledge about the Millennials generation and Generation Z , helping the hotel services market even more, while establishing some future directions for the hotel industry market. The results of the survey showed that respondents belonging to the Generation Z generation are more satisfied with the hotel facilities, compared to the Millennials generation.
Λέξη κλειδί :Εμπειρία πελάτη
Εμπειρία επισκέπτη
Ξενοδοχειακός κλάδος
Γενιά της Χιλιετίας
Γενιά Ζ
Customer experience
Guest experience
Hotel industry
Millennials
Generation Z
Διαθέσιμο από :2020-10-24 12:16:02
Ημερομηνία έκδοσης :14-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-24 12:16:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kardaras_2020.pdf

Τύπος: application/pdf