ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Destination branding για την πόλη της Αθήνας
Εναλλακτικός τίτλος :Destination branding for the city of Athens
Δημιουργός :Δημητρίου, Δημήτριος
Συντελεστής :Καπερώνης, Σταύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :158σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7962
Περίληψη :Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η αποτύπωση της σημερινής εικόνας της Αθήνας σχετικά με τον τομέα του “Destination Branding” και ο εντοπισμός τυχόν αδυναμιών έτσι ώστε να καταστεί η πόλη ένας δημοφιλής Τουριστικός Προορισμός που θα την διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό και θα την ενισχύσει ως “Destination Brand”. Στην εισαγωγή, παρουσιάζεται πολύ περιγραφικά η έννοια και η σημαντικότητα του “Destination Branding” όσο αφορά τους Τουριστικούς Προορισμούς και την εικόνα που σχηματίζουν γι αυτούς οι τουρίστες που τους επισκέπτονται.Στη συνέχεια, ακολουθεί η Βιβλιογραφική Επισκόπηση όπου χωρίζεται σε 2 κύρια κεφάλαια. Στο 1ο Κεφάλαιο αναλύονται ορισμοί σχετικοί με το Μάρκετινγκ, Branding, Destination Branding κλπ. Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η Αθήνα ως Τουριστικός Προορισμός και τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω διαφόρων επίσημων ερευνών που έχουν γίνει στο παρελθόν σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα. Ακόμη, γίνεται παρουσίαση των κύριων ανταγωνιστών της Αθήνας ως Τουριστικός Προορισμός σε διεθνές και σε εγχώριο επίπεδο με βάση τα τουριστικά προϊόντα που προσφέρει. Επίσης, παρουσιάζονται οι διάφορες στρατηγικές οι οποίες εξετάζονται από τους επίσημους φορείς για την αναβάθμιση της Αθήνας, καθώς και η ανάλυση SWOT που προκύπτει για την πόλη στον συγκεκριμένο τομέα.Έπειτα, ακολουθούν οι Ερευνητικές Υποθέσεις και τα Ερευνητικά Ερωτήματα που εξετάζονται στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, όπου αφορούν την εικόνα της Αθήνας και την αναβάθμιση της ως Τουριστικός Προορισμός.Στη συνέχεια, ακολουθεί η μεθοδολογία όπως πραγματοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν μέσω ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από διεθνείς τουρίστες που επισκέφθηκαν την Αθήνα.Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, οι περιορισμοί που υπήρξαν, καθώς και πρόταση νέας έρευνας η οποία θα μπορούσε να διεξαχθεί στο μέλλον.
The aim of this Thesis is to capture the current situation of Athens regarding the field of "Destination Branding" and to identify any weaknesses so that the city becomes a popular Tourist Destination that will differentiate it from the competition and strengthen it as " Destination Brand ”.In the introduction, the concept and importance of "Destination Branding" is presented in terms of the Tourist Destinations and the perception that the tourists who visit them form for them.Then follows the Bibliography which is divided into 2 main chapters.Chapter 1 analyzes definitions related to Marketing, Branding, Destination Branding, etc.Chapter 2 presents Athens as a Tourist Destination and the results obtained through various official surveys that have been conducted in the past regarding this sector.Also, the main international and local competitors of Athens are presented based on the tourist products it offers as a Tourist Destination.In addition, the various strategies that are examined by the official bodies for the upgrade of Athens, as well as the resulting SWOT analysis for the city in this field are presented.Then, follow the Research Cases and the Research Questions examined in this Thesis, where they concern the image of Athens and its upgrade as a Tourist Destination.Then follows the methodology as carried out for the research of this Thesis, as well as the results obtained from it through a questionnaire answered by international tourists who visited Athens.Finally, the conclusions drawn from the research of the present Thesis, the limitations that existed, as well as a proposal for a new research that could be conducted in the future are presented.
Λέξη κλειδί :Ταυτότητα προορισμού
Μάρκετινγκ προορισμού
Τουριστικός προορισμός
Αθήνα
Destination branding
Destination marketing
Tourist destination
Athens
Διαθέσιμο από :2020-08-27 23:45:30
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-08-27 23:45:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimitriou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf