ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Why is fiscal policy often procyclical?
Εναλλακτικός τίτλος :Γιατί η δημοσιονομική πολιτική είναι συχνά προκυκλική;
Δημιουργός :Παριάρου, Ζαχαρούλα
Pariarou, Zacharoula
Συντελεστής :Καμμάς, Παντελής (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :34p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7865
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση της δημοκρατίας στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο 1650-1913. Σαν δείκτες δημοσιονομικής πολιτικής χρησιμοποιούνται οι συνολικές δημόσιες δαπάνες και οι μη στρατιωτικές δαπάνες πριν και μετά από πολιτικούς μετασχηματισμούς, οι οποίοι αποτελούν εναλλακτικούς δείκτες δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα, αποκαλύπτεται η επίδραση της δημοκρατίας στις αποφάσεις οικονομικής πολιτικής. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η δημοσιονομική πολιτική γίνεται προκυκλική ως αποτέλεσμα της μετάβασης σε διάφορα στάδια δημοκρατίας. Επομένως, οι κυβερνήσεις τείνουν να εφαρμόζουν προκυκλική δημοσιονομική πολιτική λόγω πολιτικών στρεβλώσεων όπως η διαφθορά, η δομή των πολιτικών καθεστώτων και η ποιότητα των θεσμών.
This study examines the effect of political institutions on fiscal performance for 11 European countries spanning the years 1650-1913. General Government Spending and Non-military Spending are used as the indicators of fiscal performance before and after political transformations, which form different measures of democracy. As a result, the effect of political transformations on fiscal performance is revealed and more precisely on economic policy decisions. According to the evidence, fiscal policy is getting procyclical as a result of the establishment of different democracy measures. The findings hold under various robustness tests and several specifications of the model. The evidence indicates that governments tend to implement procyclical fiscal policies due to political distortions such as corruption, the structure of the political regimes, and the quality of institutions.
Λέξη κλειδί :Προκυκλική δημοσιονομική πολιτική
Δημοκρατία
Πολιτικές στρεβλώσεις
Procyclical fiscal policy
Democracy
Political distortions
Διαθέσιμο από :2020-06-18 12:30:06
Ημερομηνία έκδοσης :03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-06-18 12:30:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pariarou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf