ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The implementation of blockchain technology in the maritime shipping industry
Εναλλακτικός τίτλος :Η εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στη βιομηχανία της ναυτιλίας
Δημιουργός :Μαντάς, Νικόλαος
Mantas, Nikolaos
Σταματόπουλος, Νικόλαος
Stamatopoulos, Nikolaos
Συντελεστής :Παναγίδης, Φώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσουκνιδής, Δημήτριος (Εξεταστής)
Βεντίκος, Νικόλαος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :28p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7852
Περίληψη :Στόχος αυτής της επεξηγηματικής έρευνας είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει γιατί η τεχνολογία blockchain έχει λόγους να εισχωρήσει και να εφαρμοστεί στη ναυτιλιακή βιομηχανία και πώς αυτή η υιοθέτηση της είναι δυνατή. Σε μια βιομηχανία που έχει αποδείξει ότι είναι αργή σε τεχνολογικές αλλαγές, ένας "γάμος" όπως αυτός αναπόφευκτα θα επέφερε αλλαγές. Παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ναυτιλιακή βιομηχανία καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την εξέλιξη της τεχνολογίας blockchain. Η πρόσφατη βιβλιογραφία αναλύεται προκειμένου να διερευνηθούν τα πιθανά πλεονεκτήματα, οι κίνδυνοι και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για όσους είναι πρόθυμοι να κάνουν αυτό το άλμα και να υιοθετήσουν την τεχνολογία του blockchain. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η τεχνολογία blockchain και η είσοδό της στη ναυτιλιακή βιομηχανία θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στους τομείς της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας, του λειτουργικού κόστους, της ταχύτητας και της απόδοσης των λειτουργιών, της ασφάλειας αλλά και στην ευκολότερης πρόσβαση και αρχειοθέτηση εγγράφων.Με τη διάδοση των νέων τεχνολογιών να είναι πλέον καθημερινότητα στον κόσμο μας, είναι κατάλληλος καιρός η ναυτιλιακή βιομηχανία να κάνει βασικές αλλαγές και να προσαρμοστεί στο μέλλον υιοθετώντας νέες τεχνολογίες. Ένας τρόπος για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, σε αρχικό στάδιο, είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain στην day-today business. Η τεχνολογία blockachain είναι φταγμένη για να παρέχει πολύ εξελιγμένα μέτρα για την προστασία του εαυτού μας και της επιχείρησής μας. Η ήδη ισχύουσα εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain σε άλλους κλάδους και τομείς και τα εξαιρετικά αποτελέσματα της θα μπορούσαν να δείξουν το δρόμο σε μια βιομηχανία όπως της Ναυτιλίας. Το μόνο αποτέλεσμα που μένει να μάθουμε είναι εάν οι αποδεδειγμένα παλαιών αρχών περισσότεροι Έλληνες εφοπλιστές είναι πρόθυμοι να αλλάξουν την προσέγγισή τους σε θέματα όπως αυτά των νέων τεχνολογιών.
The goal of this explanatory research is to examinee and present why blockchain technology has reasons to be implemented in the maritime shipping industry and how that process of implementation is possible. In an industry that is stuck in its ways and is proved to be slow to technological changes a marriage like that would inevitably bring changes. A brief history of the maritime industry, as well as information about the creation and evolution blockchain technology, is also presented. Recent literature is analyzed in order to investigate the potential advantages, risks and business opportunities for those that are willing to take that leap and adopt the technology of blockchain. The research’s results show that blockchain technology and its entry to the maritime industry would have the biggest impact to the sectors of environmental efficiency, operating costs, speed and performance of operations, safety and security, easier document access and filing.With the diffusion of new technologies being an everyday activity in our world, it is time for the shipping industry to change and adapt to the future by adopting new technologies. One way to make this possible is by slowly incorporating in day-to-day business the blockchain technology. This technology provides us with very sophisticated measures for protecting ourselves and our business. Blockchain application on other industries and sectors and its brilliant results could show the way to an industry like that of Shipping. The only outcome that remains to be known is whether the proved old-fashioned Greek shipowners are willing to change their approach on matters like these.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλία
Τεχνολογία
Τεχνολογία blockchain
Shipping
Technology
Blockchain
Διαθέσιμο από :2020-05-28 16:04:26
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-28 16:04:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mantas_Stamatopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf