ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγοραστικά κριτήρια στην αγορά τυποποιημένου παγωτού και ο ρόλος στην πιστότητα
Εναλλακτικός τίτλος :Exploring the role of buying criteria and consumer behavior on customer loyalty in the market of branded ice cream
Δημιουργός :Βογιατζάκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημητριάδης, Σέργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :153σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7682
Περίληψη :Το τυποποιημένο παγωτό στην Ελλάδα, αποτελεί μία κύρια και πολύ μεγάλου μεγέθους δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και δημιούργησε πιστούς καταναλωτές στα προϊόντα που παρήγαγε. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως πολυεθνικές, διεθνούς φήμης εταιρίες, εξαγόρασαν τις δύο τότε μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες τυποποιημένου παγωτού και συνέχισαν να παράγουν τα ίδια προϊόντα και brands. Σήμερα, στην Ελλάδα έχει μείνει μόνο μία αμιγώς Ελληνική εταιρία τυποποιημένου παγωτού. Η απόλαυση του παγωτού από πολύ μικρής, μέχρι και πολύ μεγάλης ηλικίας καταναλωτές, κάνει την αγορά να έχει πολλές ευκαιρίες, προοπτικές καθώς και συνεχή εξέλιξη στον τομέα παραγωγής του. Λόγω του ότι σε όλον τον κλάδο τροφίμων (FMCG) οι καταναλωτικές προτιμήσεις, οι διατροφικές συνήθειες καθώς και η συμπεριφορά του καταναλωτή αλλάζουν συνεχώς, η εξαγωγή της έρευνας και η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων, της παρούσας μελέτης, που συλλέχθηκαν αποσκοπούν: αρχικά στην διερεύνηση των αγοραστικών κριτηρίων στην αγορά του τυποποιημένου παγωτού, μετέπειτα στην βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, καθώς και την επίδραση των κριτηρίων αυτών στην πιστότητα του καταναλωτή στην ελληνική αγορά. Όλα τα παραπάνω θα τα συγκρίνουμε με τα δευτερογενή στοιχεία που συλλέξαμε, αναλύσαμε και απαρτίζονται από κλαδικές μελέτες στην αγορά του παγωτού, στατιστικά αγορών, μερίδια αγοράς καθώς και βασικές θεωρίες marketing στον γενικότερο κλάδο των τροφίμων. Τα ανωτέρω, μπορούν να χρησιμεύσουν, ως εργαλείο στο marketing του τυποποιημένου παγωτού στην Ελλάδα, στην προώθηση του προϊόντος, στην πληροφόρηση των υπευθύνων για περαιτέρω εξέλιξη, νέες ιδέες και προοπτικές, αφού ένα από τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψε, είναι η πίστη των καταναλωτών (Brand Loyalty) στη δύναμη και φήμη του ονόματος των μεγάλων εταιριών καθώς και στα προϊόντα τους.
Impulse ice cream in Greece is a major and very large activity, started many years ago and has created loyal consumers in the products it has produced. It is no coincidence, however, that multinational, internationally renowned companies acquired the two largest Greek packaged ice cream companies and continued to produce the same products and brands. Today, there is only one Greek packaged ice cream company left in Greece.The enjoyment of ice cream by very young, up to very old consumers, makes the market have many opportunities, prospects and continuous development in its production.Because across the food industry (FMCG) consumer preferences, eating habits, and consumer behavior are constantly changing, the extraction of the research and analysis of the primary data of this study, which were collected, were aimed at: purchasing criteria in the market for packaged ice cream, after the importance of each criterion, as well as the impact of these criteria on consumer loyalty in the Greek market. We will compare all of the above with the secondary data we collected, analyzed and made up of sectoral studies on the ice cream market, statistics, market shares as well as key marketing theories in the general food industry. The above can serve as a tool in marketing standardized ice cream in Greece, promoting the product, informing those responsible for further development, new ideas and prospects, since one of the main conclusions has emerged is brand Loyalty to the power and reputation of big companies and their products.
Λέξη κλειδί :Παγωτό
Γαλακτοβιομηχανία
Τυποποιημένο προϊόν
Αγοραστικά κριτήρια
Πιστότητα
Ice cream
Milk industry
Impulse
Buying criteria
Loyalty
Διαθέσιμο από :2020-03-13 22:05:40
Ημερομηνία έκδοσης :05-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-13 22:05:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vogiatzakis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf