ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The European Union’s carbon market
Εναλλακτικός τίτλος :Η αγορά άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός :Τζανετάκης, Θεοδόσιος
Tzanetakis, Theodosios
Συντελεστής :Βλάχου, Ανδριάνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7643
Περίληψη :Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θεωρείται ένα εξέχων πολιτικό ζήτημα, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα. Είναι επίσης ο λόγος πίσω από την αναζήτηση ρυθμιστικών "λύσεων", στην προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτών των αλλαγών. Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι ουσιαστικά η πρώτη διακρατική προσπάθεια με νομικά δεσμευτικούς στόχους για την πρόληψη της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και τον έλεγχο του επαυξημένου φαινομένου του θερμοκηπίου. Παράλληλα, άνοιξε το δρόμο για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ ΕΕ), το οποίο σχεδιάστηκε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, η εμπορία εκπομπών έχει καταστεί ως η πιο ευρέως διαδεδομένη στρατηγική των σύγχρονων κυβερνήσεων. Οι άδειες εκπομπών άνθρακα και τα παράγωγά τους γρήγορα έγιναν πολύ σημαντικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία σε νέες αγορές, ο τζίρος των οποίων μπορεί να φτάσει τα δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Με βάση αυτούς τους λόγους, ο κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελεί την ναυαρχίδα της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια μετριασμού του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία παρέχει στοιχεία της τρέχουσας δημόσιας συζήτησης σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του ΣΕΔΕ της ΕΕ καθώς και τις επιδόσεις του μέχρι σήμερα.
Human-induced climate change is considered a prominent political issue, in both international and national agendas, since the late 20th century. It is also the reason behind the search for regulatory “solutions”, in the effort to meet the needs of these changes. The Kyoto Protocol is essentially the first transnational endeavor with legally binding targets towards preventing human-induced climate change and controlling the enhanced greenhouse effect. It also paved the way for the European Union’s Emissions Trading Scheme (EU ETS), which was designed by the European Union’s countries in a way to meet their obligations in a cost effective way. In this way, emission trading has become the most broadly favored strategy of modern governments. Carbon emission permits and their derivatives have quickly become very important financial instruments in new markets, which can turn over billions of dollars a year. Based on these grounds, the main purpose of this dissertation is the review of the literature concerning the European Union’s Emissions Trading Scheme, which is the flagship of European Union’s environmental policy in an effort to mitigate the problem of climate change by reducing the greenhouse gas emissions in the atmosphere. In particular, this paper provides evidences of the ongoing debate concerning the main characteristics of the EU ETS as well as its performance so far.
Λέξη κλειδί :Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ)
Ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα
Σύστημα ανωτάτων ορίων και εμπορίας
Περιβαλλοντική οικονομία
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
European Emission Trading System (EU ETS)
European carbon market
Cap and trade system
Environmental economics
Greenhouse gas emissions
Διαθέσιμο από :2020-03-03 13:02:01
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-03 13:02:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzanetakis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf