ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση NDL Consulting PC
Εναλλακτικός τίτλος :Internship at NDL Consulting PC
Δημιουργός :Ζαρκαδούλας, Βασίλειος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7418
Περίληψη :Πρακτική άσκηση στην εταιρία: NDL CONSULTING PC, που παρέχει λύσεις πληροφορικής στον τραπεζικό κλάδο. Στην διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε αναλυτικά η μέθοδος που χρησιμοποιηθήκε στο project στο οποίο ασχολήθηκα κατά τη διάρκεια της πρακτικής, σχετικά με το reporting. Παρουσιάστηκε αναλυτικά πως τα δεδομένα που παράγονται από το σύστημα ομαδοποιούνται και παρουσιάζονται προκειμένου να βοηθήσουν τον τραπεζικό οργανισμό στη λήψη αποφάσεων.
Internship in the company: NDL CONSULTING PC, providing IT solutions to the banking industry. The thesis presented in detail the method used in the project in which ι was involved during the internship. It was presented in detail how the data generated by the system is collected and presented to assist the banking organization in decision making.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική ανάλυση
Μεγάλα Δεδομένα
Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού
Banking analytics
Big Data
Enterprise Resource Planning (ERP)
SAP
NDL Consulting PC
Διαθέσιμο από :2019-11-07 15:38:13
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-07 15:38:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zarkadoulas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Zarkadoulas_Parousiasi_2019.ppsx

Τύπος: application/pdf