ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Statistical Process Monitoring and the Zero Inflated Poisson model
Εναλλακτικός τίτλος :Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών και το Zero Inflated Poisson μοντέλο
Δημιουργός :Αξιομακάρου, Μαριάνθη
Axiomakarou, Marianthi
Συντελεστής :Ψαράκης, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρόντος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7371
Περίληψη :Statistical Process Control (SPC) is a collection of statistical techniques that provide a rational management of industrial and nonindustrial processes. It can be a powerful tool to characterize a process in both normal (in control) and abnormal (out-of-control) conditions. When the monitoring of a high-yield process is of interest, the common practice is to classify each inspected item (or unit)as either conforming (non defective) or non-conforming (defective) according to the specifications of the quality characteristic. High-yield process is characterized by the excessive number of zero-defect counts. In such a situation, the Zero Inflated Poisson distribution is more appropriate to be used than a standard Poisson distribution.In this thesis, a thorough review of the literature concerning the Zero Inflated Poisson model in statistical process monitoring will be presented. We test one of the mentioned works via simulation analysis presenting an alternative approach to obtain each time the desired results.
Ο Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών είναι μια συλλογή από στατιστικές τεχνικές που βοηθούν στον εντοπισμό και στη διαχείριση ασυνήθιστων συμπεριφορών μιας βιομηχανικής ή μη διαδικασίας. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο μπορεί να χαρακτηρίσει μια διαδικασία υπό έλεγχο ή εκτός ελέγχου. Όταν κάτω από το μικροσκόπιο βρίσκεται η παρακολούθηση μιας διαδικασίας υψηλής αποδόσεως, η συνήθης πρακτική που ακολουθείται είναι να ταξινομήσουμε κάθε επιθεωρούμενο στοιχείο ως ελαττωματικό ή μη ελαττωματικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας του στοιχείου. Η διαδικασία υψηλής αποδόσεως χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό μη ελαττωματικών μετρήσεων. Σε τέτοιες καταστάσεις, είναι καταλληλότερο να χρησιμοποιηθεί η Zero Inflated Poisson κατανομή αντί της απλής Poisson.Στη διπλωματική αυτή εργασία παρουσιάζεται μια αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το Zero Inflated Poisson μοντέλο και το Στατιστικό Έλεγχο Διαδικασιών. Μελετάται μέσω προσομοίωσης μια από τις αναφερθείσες θεωρίες-τεχνικές και παρουσιάζεται μια εναλλακτική προσέγγιση για την απόκτηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Λέξη κλειδί :Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών
Μέθοδος Εσφαλμένης θέσης
Προσομοίωση
Statistical Process Control (SPC)
Zero Inflated Poisson (ZIP)
Regula Falsi method
Simulation
Διαθέσιμο από :2019-10-29 20:40:46
Ημερομηνία έκδοσης :09/30/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-29 20:40:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Axiomakarou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf