ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους.
Εναλλακτικός τίτλος :International Financial Reporting Standards. The effectiveness of their implementation.
Δημιουργός :Τσουμπού, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7361
Περίληψη :Είναι γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση, η διαρκής ανάπτυξη των διεθνών αγορών, οι διεθνείς επενδυτικές δραστηριότητες,ο αυξανόμενος αριθμός και το μέγεθος των πολυεθνικών εταιρειών, η συνεργασία οργανισμών και ρυθμιστικών αρχών ανά την υφήλιο, επιτάσσει την εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο. Τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση παρέχοντας ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας που φέρνουν διαφάνεια, λογοδοσία και αποδοτικότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εντοπίσει κάθε (θετικό / αρνητικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, στη μεταβλητότητα της ελληνικής, γαλλικής, γερμανικής και αγγλικής χρηματιστηριακής αγοράς καθώς και σε συγκεκριμένους ελληνικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, χρησιμοποιώντας GARCH μοντέλα. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας σχετικά με την επίδραση των ΔΛΠ/ ΔΠΧΑ στην ελληνική, την γαλλική, την γερμανική και την αγγλική χρηματιστηριακή αγορά υποδεικνύουν ότι υπάρχει επίδραση στην μεταβλητότητα των αποδόσεων των μετοχών. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στους υπό μελέτη κλάδους με εξαίρεση τον κλάδο των κατασκευών όπου φαίνεται ότι η εφαρμογή των ΔΛΠ/ ΔΠΧΑ αύξησε την μεταβλητότητα των αποδόσεων του εν λόγω κλαδικού δείκτη. Από την εφαρμογή των ΔΛΠ/ ΔΠΧΑ φαίνεται να ευεργετήθηκε περισσότερο η γαλλική χρηματιστηριακή αγορά και λιγότερο η αγγλική. Με αναφορά στους υπό μελέτη κλάδους περισσότερο φαίνεται να ευεργετείται από την εφαρμογή των ΔΛΠ/ ΔΠΧΑ ο κλάδος των χημικών και καθόλου ο κλάδος των κατασκευών.
It is a fact that the globalization, the constant growth of international markets, the international investment activities, the growing number and size of multinationals, the cooperation of agencies and regulators around the world, require the harmonization of accounting standards at international level. IAS / IFRS addresses this challenge by providing an internationally recognized set of high quality accounting standards that bring transparency, accountability and efficiency to financial markets worldwide . The main objective of this diploma thesis is to identify any (positive / negative) IAS / IFRS results using GARCH models, in volatility of the Greek, French, German and English stock markets as well as specific Greek stock indexes. The results of our research on the impact of IAS / IFRS on the Greek, French, German and English stock markets indicate that there is an impact on the volatility of stock returns. The same was observed in the sectors under study with the exception of the construction sector where it seems that the application of IAS / IFRS increased the volatility of yields of this sectoral index.The application of IAS / IFRS seems to have benefited the French stock market more and the English less. Referring to the sectors under study, it seems that the application of IAS / IFRS is more likely to benefit the chemicals sector and not the construction industry at all.
Λέξη κλειδί :Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)
International Financial Reporting Standards (IFRS)
International Accounting Standards (IAS)
Athens stock exchange
Διαθέσιμο από :2019-10-15 18:45:18
Ημερομηνία έκδοσης :09/10/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-15 18:45:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsoumpou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf