ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής με χρήση SAP Production Planning
Δημιουργός :Κρητικός, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Τατσιόπουλος, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωνσταντόπουλος, Πάνος (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7359
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αφορά τη χρήση ενδοεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται το υποσύστημα προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής του SAP (SAP Production Planning). Με τη χρήση μιας μελέτης περίπτωσης ενεργού συστήματος SAP σε ελληνική βιομηχανία αναδεικνύονται τα οφέλη και οι δυνατότητες που προσφέρει.
The present thesis concerns the use of enterprise resource planning systems. Specifically, the SAP Production Planning and Control module is analyzed using a case study of an active SAP system in the Greek industry, highlighting the benefits and opportunities it offers.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακό σύστημα
Προγραμματισμός παραγωγής
Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού
Information systems
Production planning
Enterprise Resource Planning (ERP)
SAP
Διαθέσιμο από :2019-10-15 11:38:05
Ημερομηνία έκδοσης :11/10/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-15 11:38:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kritikos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf