ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bayesian inference for some predator-prey models
Εναλλακτικός τίτλος :Μπεϋζιανή ανάλυση σε κάποια μοντέλα θηρευτή-θηράματος
Δημιουργός :Μπρίγγου, Ελένη
Bringou, Eleni
Συντελεστής :Δεμίρης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρόντος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7349
Περίληψη :This thesis is concerned with predator-prey interactions, such as ladybird beetle Propylea quatuordecimpunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) and its essential prey Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae). It relies on models based upon ordinary differential equations (ODEs). These mathematical models describe the predator’s eating behavior and are extensively used in ecology. We adopt the Bayesian approach to parameter estimation and use the Stan program which supports full Bayesian inference and contains stable numerical solvers for ODEs. We explore the potential of Stan for practical inference in models of this kind and investigate its applicability using real data. It appears that Stan offers a reliable and robust framework for statistical inference for dynamical predator-prey models.
Αυτή η διατριβή ασχολείται με αλληλεπιδράσεις θυρευτή-θηράματος, όπως το σκαθάρι (πασχαλίτσα), Propylea quatuordecimpunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) και το βασικό θηράμά του αφίδα (μελίγκρα), Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae). Στηρίζεται σε μοντέλα που βασίζονται σε συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ). Τέτοιου είδους μαθηματικά μοντέλα περιγράφουν τη διατροφική συμπεριφορά του θυρευτή και χρησιμοποιούνται εκτενώς στην οικολογία. Κάνουμε χρήση της Μπευζιανής προσέγγισης στην εκτίμηση παραμέτρων και χρησιμοποιούμε το λογισμικό Stan το οποίο υποστηρίζει Μπεϋζιανή συμπερασματολογία και παρέχει αριθητικές λύσεις για μοντέλα ΣΔΕ. Εξετάζουμε τις δυνατότητες του Stan για πρακτική συμπερασματολογία σε τέτοιου είδους μοντέλα και διερευνάμε την εφαρμογή του χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα. Φαίνεται ότι το Stan προσφέρει ένα αξιόπιστο και ισχυρό πλαίσιο για στατιστική ανάλυση σε δυναμικά μοντέλα θυρευτή-θηράματος.
Λέξη κλειδί :Μπεϋζιανή ανάλυση
Οικολογικά μοντέλα
Bayesian inference
Ecological models
Stan
Διαθέσιμο από :2019-10-03 16:07:13
Ημερομηνία έκδοσης :09/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-03 16:07:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bringou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf