ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ομάδες συμφερόντων στην Ε.Ε
Εναλλακτικός τίτλος :EU interest groups
Δημιουργός :Ψώνης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Μπουραντώνης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7064
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των ομάδων συμφερόντων που δρουν στην Ε.Ε, των χαρακτηριστικών τους, του βαθμού που μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε και των αξιωματούχων αυτής, καθώς και των επιπτώσεων της δράσης τους, θετικών ή αρνητικών, στην λειτουργία της Ε.Ε Στην πρώτη ενότητα της εργασίας παρουσιάζεται ιστορική αναδρομή των ομάδων συμφερόντων, γίνεται προσπάθεια κατηγοριοποίησης τους και επισημαίνονται οι διαφορές τους με τις ομάδες συμφερόντων εθνικού χαρακτήρα. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται ο βαθμός επηρεασμού των ομάδων αυτών στα Ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Στην τρίτη γίνεται προσπάθεια καταγραφής των διαδρομών μέσω των οποίων οι ομάδες συμφερόντων ασκούν επιρροή στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Η προσπάθεια της Ε.Ε για περισσότερη διαφάνεια αποτελεί το κύριο αντικείμενο της τετάρτης ενότητας Παρουσιάζεται αναλυτικά το «Μητρώο Διαφάνειας», η σημαντικότερη ίσως προσπάθεια της Ε.Ε να ρυθμίσει το θέμα και να συμβάλλει στην δημόσια λογοδοσία της. Στην τελευταία ενότητα εξάγονται συμπεράσματα και αναλύονται οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις της παρουσίας τους στην Ε.Ε.
The aim of the thesis is to explore the interest groups active in the EU, their characteristics, the extent that they can influence the decisions of the EU institutions and its officials, as well as the impact Of their action, positive or negative, in the functioning of the EU. The first section of the work presents a historical overview of interest groups, attempts to categorization them and identifies their differences with interest groups National character. In the second section we analyze the degree of influence of these groups in European happenings. In the third attempt is made to record the routes through which lobbyists influence the EU institutions. The EU's effort for more transparency is the main subject of the fourth section the " Transparency Register ', perhaps the most important attempt by the EU to regulate the issue and contribute to its public accountability. The last section draws conclusions and analyses the positive and negative impacts of their presence in the EU.
Λέξη κλειδί :Ομάδες συμφερόντων
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕE
Interest groups
EU
Διαθέσιμο από :2019-06-14 20:55:30
Ημερομηνία έκδοσης :06/14/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-14 20:55:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Psonis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf