ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Capital structure analysis of US-listed shipping companies
Δημιουργός :Mandrekas, Gerasimos
Skliras, Spyridon
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitris A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Koen, Sandra (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6841
Περίληψη :We believe analysis of capital structure decisions as well as its determinants to be of great strategic importance in the peculiar shipping industry. In our thesis, we investigate these determinants, performing our analysis on a cohesive sample, consisted of strong and leading shipping firms and on the most recent available data. In the initial stages of our analysis we review traditional capital structure theories. Next, we present statistical traits of our sample of shipping firms and compare them with those of an equivalent sample of firms coming from various sectors. Details regarding the formulation of our samples are presented in Data section. Then we swift our focus, solely, on shipping firms applying different models and estimators to better explain the effects of potential determinants. Specifically, we apply different econometric estimations and tests to find the optimal static models for both book and market leverage definitions as dependent variables. Finally, opting for a different perspective, we analyze the dynamic nature of leverage and capital structure.
Θεωρούμε την ανάλυση των αποφάσεων που αφορούν τη κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις, σημαντικές για την εφαρμογή εταιρικών στρατηγικών και ειδικά στον ιδιαίτερο κλάδο της ναυτιλίας. Στη διπλωματική μας εργασία, ερευνούμε αυτούς τους παράγοντες χρησιμοποιώντας ένα συνεκτικό δείγμα ναυτιλιακών εταιριών. Αρχικά, αναφέρουμε τις παραδοσιακές θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης. Έπειτα, παρουσιάζουμε τα στατιστικά χαρακτηριστικά του δείγματος μας και τα συγκρίνουμε με εκείνα ενός δείγματος, αποτελούμενο από διακριτές εταιρίες διαφορετικών κλάδων αλλά ισοδύναμων μεγεθών. Στη συνέχεια, εστιάζοντας στις ναυτιλιακές εταιρίες, εφαρμόζουμε διαφορετικά οικονομετρικά μοντέλα, εκτιμητές κι ελέγχους με σκοπό τη βέλτιστη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στις πιθανούς παράγοντες και στις ανεξάρτητες μεταβλητές μόχλευσης. Τέλος, εξετάζουμε αυτή τη σχέση χρησιμοποιώντας δυναμικά οικονομετρικά μοντέλα.
Λέξη κλειδί :Capital structure
Shipping
Shipping industry
Panel analysis
USA
Κεφαλαιακή διάρθρωση
Ναυτιλία
Διαθέσιμο από :2019-02-09 14:10:51
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-09 14:10:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mandrekas_Skliras_2018.pdf

Τύπος: application/pdf