ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επικοινωνία συσκευής με συσκευή (device to device communication - D2D) στα τοπικά ασύρματα δίκτυα και τα συστήματα 4ης γενιάς
Δημιουργός :Κοροπούλης, Διονύσης
Συντελεστής :Σύρης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πολύζος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6483
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με στόχο τη καταγραφή των πλεονεκτημάτων της άμεσης επικοινωνίας, από συσκευή προς συσκευή (Device to Device - D2D), των πρωτοκόλλων που την υποστηρίζουν σε ασύρματα τοπικά δίκτυα και κυψελωτά συστήματα 4G/LTE και των ανοικτών τεχνολογικών προκλήσεων. Η αξιοποίηση της εγγύτητας των συσκευών των τελικών χρηστών αποτέλεσε την αφορμή για την ανάπτυξη της D2D τεχνολογίας με απώτερο σκοπό την κατάλληλη χρησιμοποίηση των πόρων του κυψελωτού δικτύου, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις συσκευές καθώς και την επέκταση της κάλυψης. Η βασικότερη ανάγκη για την ανάπτυξη της D2D τεχνολογίας αποτελεί η μεγάλη ζήτηση για κίνηση δεδομένων από τον αυξανόμενο αριθμό των συσκευών παγκοσμίως. Οι συνδρομητές εκτός από βελτιωμένους ρυθμούς μετάδοσης επιζητούν μειωμένη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση τους και συνολικά μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος. Για την εκπλήρωση των αυξανόμενων αναγκών των χρηστών και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων - πεπερασμένων πόρων του δικτύου, η επικοινωνία συσκευής προς συσκευή (D2D) θεωρείται ως μια σημαντική αναδυόμενη τεχνολογία για τα σημερινά και μελλοντικά κυψελωτά δίκτυα. Στη συνέχεια θα παρατεθούν οι πιο σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως είναι η κατανομή πόρων, η ρύθμισης της ισχύος και η διαχείριση της παρεμβολής με συνέπεια η D2D τεχνολογία να αποτελεί βιώσιμη λύση. Επίσης, θα παρουσιαστεί μία αρχιτεκτονική που έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις υλοποίησης της D2D επικοινωνίας. Ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών αναμένεται να αναπτυχθεί μέσω της D2D τεχνολογίας με ορισμένα από αυτά να αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες: peer to peerεπικοινωνία, εμπορικές εφαρμογές, εφαρμογές εθνικής ασφάλειας, αναμετάδοσης και βελτίωσης της χωρητικότητας και κάλυψης του δικτύου.
The current thesis was designed to capture the advantages of Device to Device (D2D) communication and the protocols that support it in 4G/LTE wireless local area networks and cellular systems. Exploiting the proximity of end-user devices has been the basis for the development of D2D technology with the ultimate goal of properly utilizing cellular network resources, reducing power consumption in UEs (User Equipment), and expanding coverage. The main need for the development of D2D technology is the great demand for datatraffic from the growing number of devices worldwide. Subscribers, in addition to improved transmission rates, are looking for a reduced service delay and overall higher system performance. To meet the increasing needs of users and to make effective use of the available - finite network resources, device to device communication (D2D) is considered as a major emerging technology for today's andfuture cellular networks. Next, will be presented the most important challenges that need to be addressed, such as resource allocation, power control and interference management, making D2D technology a viable solution. Afterwards, it will be presented an architecture that has the potential to address some basic challenges of implementing D2D communication. A wide range of applications are expected to be developed through D2D technology, with some of them being analyzed in the following categories: peer to peer communication, commercial applications, national security applications, relaying and improving network capacity and coverage.
Λέξη κλειδί :Άμεση επικοινωνία
Συσκευή προς συσκευή
Τηλεπικοινωνίες τέταρτης γενιάς
Device to Device
D2D
Wireless technology
Long Term Evolution
LTE
Διαθέσιμο από :2018-10-08 22:07:02
Ημερομηνία έκδοσης :10/01/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-10-08 22:07:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koropoulis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf