ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρήση σύγχρονων στρατηγικών / μεθόδων διοίκησης και βελτιστοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών Περίπτωση: “Έξι σίγμα/ Six Sigma” στην βελτίωση διαδικασιών παραγωγής φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων
Εναλλακτικός τίτλος :«Modern Strategic Approaches / Management Methods for the optimization of business processes Case study: Application of the “Six sigma” methodology for theimprovement and optimization in the manufacturing processes of pharmaceutical products»
Δημιουργός :Δημητρίου-Δουλιώτη, Σοφία
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :206 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί μ ία νέα σχετικά, αναπτυσσόμενη φιλοσοφία που συναντάται στους αμερικανικούς άλλα και ευρωπαϊκούς χώρους και ονομάζεται Έξι Σίγμα (Six Sigma). Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται να συνδεθεί η ποιότητα με την παραγωγική διαδικασία και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζ εται η μεθοδολογία έξι σίγμα ως τρόπος μέτρησης των κρίσιμων ποιοτικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας και βελτίωσής της μέσω στατιστικών εργαλείων και τεχνικών . Η εργασία αποτελείται από τρείς ενότητες. Η πρώτη και η δεύτερη είναι η θεωρητική όπου γίνεται η εισαγωγή και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας και η θεωρητική διεύρυνση. Στις ενότητες αυτές της εργασίας περιγράφεται και αναλύεται η μεθοδολογία έξι σίγμα. Στην τρίτη ενότητα , γίνεται η πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας έξι σίγμα στην διαδικασία παραγωγής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων με στόχο την μέτρηση του υφιστάμενουεπιπέδου ποιότητας και αν αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, να ερευνηθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην απόκλιση αυτή και επομένως να μειωθεί ημεταβλητότητα. Η πρακτική εφαρμογή ακολουθεί τι ς φάσεις του DMAIC μοντέλου της μεθοδολογίας και στο τέλος παρατίθενται σημαντικάσυμπεράσματα για την χρηστικότητα, τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος εφαρμογής των έξι σίγμα σε μια επιχείρηση.
Λέξη κλειδί :Έξι Σίγμα
Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα
DMAIC μοντέλο
Ημερομηνία έκδοσης :22-09-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Doulioti_2014.pdf

Τύπος: application/pdf