ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υπολογισμός του Mantel-Haenszel και Peto estimator από πολλές έρευνες για διαφορά δυο θεραπειών
Δημιουργός :Τσάγκα, Ειρήνη
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η μετα-ανάλυση αποτελεί μια ερευνητική μεθοδολογία που έχει ως στόχο τη σύνθεση επιστημονικών δεδομένων ύστερα από τη συγκέντρωσή τους από μια σχετική βιβλιογραφία. Aξιολογούνται και επιλέγονται τα αποτελέσματα κάποιων ανεξάρτητων αλλά σχετικών μελετών οι οποίες πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια για να συμπεριληφθούν τελικά στην έρευνα. Η αξιοπιστία των συμπερασμάτων που προκύπτουν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πιστή τήρηση των οδηγιών του πρωτοκόλλου. Η μετα-ανάλυση χρησιμοποιείται κυρίως στην ιατρική έρευνα. Σε αντίθεση με τη συστηματική ανασκόπηση που είναι μια ποιοτική και περιγραφική μέθοδος συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων η μετα-ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα ποσοτικού συνδυασμού των αποτελεσμάτων των επιμέρους ανεξάρτητων μελετών με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών τεχνικών ώστε να ελεγχθεί η ετερογένεια των μελετών με στόχο την εκτίμηση της ολικής επίδραση της θεραπείας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθούν μερικές μελέτες με βάση δυο στατιστικές μεθόδους τη Mantel - Haenszel μέθοδο (Mantel - Haenszel method) και τη μέθοδο Peto (Peto Method), οι οποίες συνθέτουν τη μετα-ανάλυση κλινικών δοκιμών
Λέξη κλειδί :Μέθοδοι μετα-ανάλυσης
Μέθοδοι Mantel-Haenszel
Μέθοδος Peto
Κλινικές δοκιμές
Ημερομηνία έκδοσης :22-08-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsaga_2014.pdf

Τύπος: application/pdf