ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νέο εποπτικό πλαίσιο φερεγγυότητας: Solvensy II
Εναλλακτικός τίτλος :New supervisory framework: Solvensy II
Δημιουργός :Πετρόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :185 .
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αρχικώς , η ανάπτυξη της εργασίας ξεκινάει με την εισαγωγή στην έννοια του κινδύνου, την σπουδαιότητα της σωστής αντιμετώπισης και πρόβλεψης του κινδύνου από τις εταιρίες και την χρήση της ασφάλισης ως βασικού μέσου για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις θεμελιώδεις συναρτήσεις χρηματοοικονομικών εφαρμογών αναμενόμενης χρησιμότητας που είναι απαραίτητες στη λήψη αποφάσεων σε προβλήματα ασφάλισης και έπειτα αναλύεται η παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο 5, καταγράφονται τα βασικά σημεία του υπάρχοντος καθεστώτος εποπτείας Solvency I και σχολιάζονται τα αδύναμα σημεία του που χρήζουν βελτίωσης. Η βελτίωση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω του νέου εποπτικού πλαισίου Solvency II το οποίο παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6 διεξοδικά . Έπειτα γίνεται σύγκριση μεταξύ Solvency I και Solvency II και στο κεφάλαιο 8 υπάρχει μία μελέτη εφαρμογής του Solvency II στις συντάξεις. Η εργασία ολοκληρώνεται στο κεφάλαιο 9 , με τα γενικά συμπεράσματα που διεξάγονται συνολικά.
Λέξη κλειδί :Εποπτικό πλαίσιο
Φερεγγυότητα II
Solvency II
Ασφαλιστικές εταιρείες
Δημιουργήθηκε :20-12-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petropoulos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf