ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση και μέτρα αμετάβλητου
Εναλλακτικός τίτλος :Confirmatory factor analysis and measurement invariance
Δημιουργός :Βαφία-Αντωνίου, Κατερίνα
Συντελεστής :Παπαγεωργίου, Ιουλία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει στόχο να περιγράψει και να αναλύσει την βασική ιδέα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, η οποία εφαρμόζεται μετά την διερευνητική παραγοντική ανάλυση επάνω στο μοντέλο που έχει αναδείξει η δεύτερη, ούτως ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι αυτή είναι η δομή του Παραγοντικού Μοντέλου και να ελέγξουμε εαν αυτή η δομή είναι η ίδια για διάφορα υποσύνολα ενός πληθυσμού. Η εργασία χωρίζεται σε διακριτές θεματικές ενότητες στις οποίες αναλύεται τόσο η διερευνητική όσο και η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, ώστε να υπάρχει συνοχή στη θεωρία, περιγράφονται οι έλεγχοι.του αμετάβλητου των συντελεστών ενός μοντέλου και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή.This paper aims to describe and analyze the basic concept of a confirmatory factor analysis, a multivariate method which is applied after the exploratory factor analysis over the model the second has indicate, in order to confirm that this is indeed the factor model structure and check if this structure is the same for different subsets of the population. The paper is divided into discrete modules which discuss both the exploratory and confirmatory factor analysis, in way that there is consistency in theory, describing the statistical controls of the invariance of a model coefficients and is given special emphasis in theimplementation.
Λέξη κλειδί :Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση
Διερευνητική παραγοντική ανάλυση
Παραγοντικό μοντέλο
Μέτρα αμετάβλητου
Ημερομηνία έκδοσης :22-09-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vafia_2016.pdf

Τύπος: application/pdf