ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση της κατά ηλικία θνησιμότητας σε ομαδοποιημένα δεδομένα στις χώρες της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Λετονίας
Εναλλακτικός τίτλος :Estimating the age-specific mortality pattern using aggregated data in the countries of Sweden, Norway and Latvia
Δημιουργός :Κολοβός, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :26 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσια εργασία εξετάστηκε ο γυναικείος πληθυσμός της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Λετονίας. Η τεχνική που εφαρμόστηκε στα εμπειρικά δεδομένα θανάτου είναι αυτή των Κωστάκ η-Lanke (2000). Με τη μέθοδο αυτή υπολογίστηκαν οι εκτιμήσεις του αριθμού των θανάτων ανά ηλικία. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο εξομαλύνονται σημαντικά τα δεδομένα και αποβάλλονται οι τυχαίες αποκλίσεις σε σημαντικό βαθμό. Με αυτό τον τρόπο γίνονται πιο αποτελεσματικές οι εκτιμήτριες για τις άγνωστες θεωρητικές κατά ηλικία πιθανότητες θανάτου. Συνεπώς, η μελέτη της θνησιμότητας είναι απαραίτητη για την εκτίμηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού και τη διαμόρφωση της πολιτικής δημόσιας υγείας. Μελετώντας τη θνησιμότητα, εκτιμάται το μέγεθος του πληθυσμού στο μέλλον και κατάσυνέπεια η καταγραφή των θανάτων καθίσταται υποχρεωτική στις περισσότερες χώρες.In this study, was examined the female population of Sweden, Norway and Latvia. The technique that was followed in estimating the age-specific mortality was created by Kostaki-Lanke (2000). Through this methodology, the estimations of the number of deaths, by age, were calculated. It was noticed, then, that this specific methodology helps normalising the data by removing random deviations at a great rate. In this way, the assessors for the unknown theoretical possibilities of death, by age, become more efficient. Consequently, the mortality study is necessary for the evaluation of the health level of the population and the configuration of the public health system. Bystudying mortality rates, the population size is estimated; therefore, the recording of deaths is rendered obligatory in most countries.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση θνησιμότητας
Γυναικείος πληθυσμός
Δημόσια υγεία
Mortality
Female population
Public health
Ημερομηνία έκδοσης :21-06-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kolovos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf