ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εναλλακτικός τίτλος :Investment evaluation renewable energy sources
Δημιουργός :Θειακούλης, Τριαντάφυλλος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την παρουσίαση του πλαισίου ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα και των σχετικών στόχων που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται αναφορά στους βασικούς μηχανισμούς στήριξης των ΑΠΕ και αναλύεται η υπάρχουσα τιμολογιακή ενεργειακή πολιτική της Χώρας. Δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση επενδυτικών σεναρίων ΑΠΕ που μπορούν να υλοποιηθούν στα νησιά του Αιγαίου λόγω του εξαιρετικούαιολικού και ηλιακού δυναμικού τους και εξετάζεται, ως μελέτη περίπτωσης, το νησί της Κύθνου. Πιο αναλυτικά παρουσιάζεται το ενεργειακό πρόβλημα του νησιού λόγω της μη διασύνδεσής του με το Ηπειρωτικό Σύστημα Ενέργειας (ΗΣΕ) και εξετάζεται η ανάπτυξη των ΑΠΕ με την παράλληλη λειτουργία τους με τον τοπικό ΑΣΠ, συνθέτοντας έτσι ένα Υβριδικό Σύστημα.This study aims to present the framework for the development of Renewable Energy Sources (RES) in Greece and the relevant objectives adopted by the European Union. Reference is made to the basic mechanisms of support for RES and analyzed existing energy pricing policy of the country. Emphasis on evaluation of investment scenarios RES can be implemented in the Aegean due to the exceptional wind and solar potential and considered as a case study, the island of Kythnos. More detail is presented the energy problem of the island due to the non-interconnection with Continental Electric Energy System and examined the development of renewable energy in paralleloperation with the local Autonomous Thermal Power Station, thus constituting a Hybrid System.
Λέξη κλειδί :Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Τιμολογιακή ενεργειακή πολιτική
Υβριδικό σύστημα
Ημερομηνία :22-09-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theiakouli_2014.pdf

Τύπος: application/pdf