ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A review of meta-analysis in biostatistics
Εναλλακτικός τίτλος :Ανασκόπηση για την μετά-ανάλυση στη βιοστατιστική
Δημιουργός :Σιμιτσή-Αποστόλου, Αθηνά-Μαρία
Συντελεστής :Δελλαπόρτας, Πέτρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :H Συστηματική ανασκόπηση και η μετα-ανάλυση θα πρέπει να θεωρηθούν ως δύο διαφορετικά αλληλοεξαρτώμενες διαδικασίες που στοχεύουν να υπολογίσουν μια σύνοψη της ορίζουσας δείχνοντας τη σχέση μεταξύ του υπό μελέτη προσδιορισμού και του αποτελέσματος. Η βάση της πρώτης είναι μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό όλων των παρόμοιων και συναφών μελετών που ικανοποιούν ένα προκαθορισμένο σύνολο των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού.Τα βασικά βήματα είναι (α) μια σαφή δήλωση της επιστημονικής υπόθεσης που θα ελεγχθεί, (β) μια σαφώς καθορισμένη δήλωση των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού για την αποδοχή των μελετών της αναθεώρησης, και (γ) μία μεθοδολογία για τον εντοπισμό μελετών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην μετα-ανάλυση.Systematic review and meta-analysis should be considered as two different interdependent procedures that aim to calculate a summary effect indicating the relationship between the determinant under study and the outcome. The basis of a systematic review is a comprehensive literature review to identify all the similar and relevant studies that satisfy a pre-defined set of inclusion and exclusion criteria. The basic steps in a systematic review include (a) a clear statement of the scientific hypothesis to be tested, (b) a clearly defined statement of inclusion and exclusion criteria for admission of studies into the review, and (c) a methodology for locating studies that should be included in the meta-analysis.
Λέξη κλειδί :Μετά-ανάλυση βιοστατιστικής
Biostatistics
Συστηματική ανασκόπηση
Systematic review
Ημερομηνία έκδοσης :22-07-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Simitsi_2014.pdf

Τύπος: application/pdf