ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The Euro-Mediterranean partnership and its impact on the Greek trade balance
Δημιουργός :Barmpa, Olga
Συντελεστής :Kalyvitis, Sarantis (Επιβλέπων καθηγητής)
Katsimi, Margarita (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6311
Περίληψη :In this thesis, I examine the evolution of the Euro-Mediterranean Partnership (EMP) throughout the years and its effects on the Greek trade balance. In the first part of the paper, I present EMP’s evolution and the Association Agreements (AAs) signed between the European Union and the major Partner countries. These countries are Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia. In the second part, I make an analysis of each Association Agreement’s implementation course and the problems that occur regarding the efforts to establish a Free Trade Area (FTA) between the two sides. Moreover, I attempt to examine trade relations between EU and Partner countries, mainly by focusing on bilateral trade between Greece and each of these Partner States, with emphasis on the trajectory of Greek exports. Finally, I compare Greece with another EU Mediterranean country, Spain.
Στην παρούσα διατριβή, εξετάζεται η εξέλιξη της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΣ) και οι επιπτώσεις της στο ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η εξέλιξη της EMΣ και των συμφωνιών σύνδεσης που υπογράφηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυριότερων χωρών-εταίρων, οι οποίες είναι Αυτές οι χώρες είναι η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Μαρόκο και η Τυνησία. Στο δεύτερο μέρος, ακολουθεί μία ανάλυση της πορείας υλοποίησης κάθε Συμφωνίας Σύνδεσης και των προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με τις προσπάθειες δημιουργίας μιας Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΖΕΣ) μεταξύ των δύο πλευρών. Επιπλέον, εξετάζονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών-εταίρων, εστιάζοντας κυρίως στο διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και καθενός από αυτά τα κράτη, με έμφαση στην πορεία των ελληνικών εξαγωγών. Τέλος, επιχειρείται μια σύγκριση της Ελλάδας με μια άλλη μεσογειακή χώρα της ΕΕ, την Ισπανία.
Λέξη κλειδί :Euro-Mediterranean Partnership
Trade balance
Exports
Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση
Εμπορικό ισοζύγιο
Εξαγωγές
Διαθέσιμο από :2018-06-27 15:23:33
Ημερομηνία έκδοσης :31-05-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-27 15:23:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Barmpa_2018.pdf

Τύπος: application/pdf