ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Using statistical process control for the evaluation of education process
Εναλλακτικός τίτλος :Η χρήση του στατιστικού ελέγχου διεργασιών στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Δημιουργός :Speleta, Effrosyni
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :261 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη βοήθεια του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Αρχικά έγινε μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό μεθόδων αξιολόγησης εκπαιδευτικώνσυστημάτων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2011-12 και συλλέχθηκαν δεδομένα τα οποία μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογηθήκαν σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία και πρόεκυψανκάποια συμπεράσματα. TRIAL
Λέξη κλειδί :Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος
Συμπεράσματα TRIAL
Ημερομηνία έκδοσης :22-06-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Speleta_2013.pdf

Τύπος: application/pdf