ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιλογή πρωθυπουργού με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής μεθόδου (AHP)
Δημιουργός :Παπαχρίστος, Βασίλειος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η πρόβλεψη του Πρωθυπουργού στις Εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 με χρήση της Αναλυτικής Ιεραρχικής Μεθόδου (AHP). Η μελέτη γίνεται ανάμεσα στους δύο υποψήφιους κ. Καραμανλή και κ. Παπανδρέου. Στo 1ο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή της αναλυτικής ιεραρχικής μεθόδου (AHP), οι αρχές από τις οποίες διέπεται και τα βήματα τα οποία ακολουθούνται αναλυτικά. Στο 2ο κεφάλαιο εφαρμόζουμε τη μέθοδο για την πρόβλεψη του Πρωθυπουργού στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009. Αρχικά ιεραρχείται το πρόβλημα σε επίπεδα. Ακολουθεί η κατασκευή των μητρών και η επεξήγηση των δεικτών Saaty που έχουν επιλεγεί για κάθε μήτρα (στάθμιση), και η σύγκριση ανά ζεύγη των κριτηρίων και εναλλακτικών. Στο 3ο κεφάλαιο υπολογίζονται τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα και ο δείκτης συνέπειας. Τέλος γίνεται η ανάλυση ευαισθησίας με τη χρήση του λογισμικού ExpertChoice και εξάγονται τα ανάλογα συμπεράσματαΣε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη παρούσα εργασία δεν εκφράζονται πολιτικές τοποθετήσεις του συγγραφέα.
Object of study of present work is the forecast of Prime Minister in the National Elections of 4 October 2009 with use of Analytic Hierarchy Method (AHP). The study becomes between two candidates Mr Karamanlis and Mr Papandreou. In the 1st chapter becomes a description of analytic hierarchical method (AHP), the beginnings by which it is conditioned and the steps which are followed analytically. In the 2nd chapter we apply the method for the forecast of Prime Minister in the elections of 4 October 2009. Initially hierarchy the problem in levels. Follow the manufacture of uteruses and the explanation of indicators Saaty that has been selected for each uterus (evaluation), and the comparison per pairs of criteria and alternative. In the 3rd chapter are calculated the corresponding vectors and the indicator of consequence. Finally becomes the analysis of sensitivity with the use of computational ExpertChoice and is exported the proportional conclusions. At this point it has to be mentioned that at this thesis are not expressed the political placements of writer.
Λέξη κλειδί :Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Επιλογή Πρωθυπουργού
ExpertChoice
Εκλογικό αποτέλεσμα
Ημερομηνία :31-10-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papachristos_2009.pdf

Τύπος: application/pdf