ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εστιατόρια-Αγορά Ακινήτων, ArcGis Explorer, Κόστη και Οφέλη για Πράσινες Οικονομικά Προσιτές Κατοικίες, Αξιολόγηση Επένδυσης Ακινήτου
Εναλλακτικός τίτλος :Restaurant Real Estate, ArcGis Explorer, Costs and Benefits of Green Affordable Housing, Property Appraisal Report
Δημιουργός :Πασβάνη, Αρχοντούλα
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :173σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αποτελείται από τέσσερα αυτοτελή κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι καθοριστικοί παράγοντες για μία επιτυχημένη επένδυση σε ένα εστιατόριο και επίσης αναλύονται τρεις περιπτώσεις μελέτης.Στο δεύτερο κεφάλαιο με θέμα το ArcGis Explorer, γίνεται μία περιγραφή των λειτουργιών και των δυνατοτήτων αυτής της εφαρμογής.Στο τρίτο κεφάλαιο διεξάγεται μία οικονομική ανάλυση πρασινίσματος δύο οικονομικά προσιτών έργων κατοικίας.Στο τέταρτο κεφάλαιο με την μέθοδο της προεξόφλησης μελλοντικών εισοδημάτων γίνεται αξιολόγηση μίας επένδυσης σε ένα ακίνητο.
This study consists of four individual chapters. In the first chapter, entitled Restaurant Real Estate, there is been held a broad analysis of the crucial factors that lead to a successful investment in the restaurant industry and three case studies are also analyzed. In the Second chapter, entitled ArcGis Explorer, there is a description of the functions and capabilities of this free informative, downloadable geographical application.In the third chapter, entitled Costs and Benefits of Green Affordable Housing, financial methods using a long term approach are applied in two case studies instead of the conventional approach that overestimates the first costs of construction.In the fourth chapter, a property evaluation report is formed. Specifically, a cash flow analysis is applied in order to evaluate an investment option for a property in the area of Athens.
Λέξη κλειδί :Αγορά ακινήτων
Εστιατόρια
ArcGIS
Πράσινη κατοικία
Προεξόφληση
Αξιολόγηση επενδύσεων
Ημερομηνία :31-03-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pasvani_2008.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Pasvani_Parousiasi.pdf

Τύπος: application/pdf