ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Εναλλακτικός τίτλος :Statistical methods in real estate
Δημιουργός :Ζαφείρη, Γεωργία
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη τα οποία έχουν μια εστερική σύνδεση μεταξύ τους. Έχουν ως υπόβαθρο την έννοια της κατοικίας ενώ αναφέρονται σε αυτή από διαφορετικές πλευρές. Ως ανιτκείμενο και εφαλτήριο μια κρίσης χρηματοπιστωτικής, ως πεδίο εφαγμογής συστημάτων που την προωθούν, την αναδεικνύουν και συγκεντρώνουν πληροφορίες για αυτή και τέλος ως αντικείμενο εκτίμησης της εμπιρικής του αξίας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2007 οδήγησε στη φτώχεια πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, τα αίτια δημιουργίας της και το πως τα αποτελέσματά της χαρακτηρίζονται από την τόσο μεγάλη διάρκεια. Τελικά η κρίση αυτή καταλήγει να προσομοιάζεται με την 'Μεγάλη Ύφεση' στην Αμερική.Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια παρουσίαση των Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS) και της δυνατότητας να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της κτηματαγοράς ενώ παραθέτονται ήδη εφαρμογές στον χώρο αυτό.Τέλος, στο τρίτο μέρος γίνεται εκτίμηση της εμπορικής αξίας ενός διαμερίσματος σε μια περιοχή της Αθήνας με την μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων.
Λέξη κλειδί :Κτηματαγορά
Εκτίμηση ακινήτων
Γεωπληροφοριακά συστήματα (GIS)
Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων
Ημερομηνία έκδοσης :15-02-1016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zafeiri_2016.pdf

Τύπος: application/pdf