ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική έρευνα ικανοποίησης συνεργατών ασφαλιστικής εταιρίας
Δημιουργός :Παλούμπη, Αγγελική
Συντελεστής :Ψαράκης, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εν λόγω εργασία αναφέρεται στην έρευνα ικανοποίησης συνεργατών που εκπόνησε πολυεθνική εταιρία δραστηριοποιούμενη στον ασφαλιστικό κλάδο, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του δικτύου των συνεργατών της. Για το σκοπό αυτό η διεύθυνση Πωλήσεων δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο τεσσάρων ενοτήτων. Μέσω του ερωτηματολογίου οι συνεργάτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την πορεία και την εικόνα της εταιρίας τόσο ως προς το καταναλωτικό κοινό, όσο και ως προς τις ανταγωνίστριες εταιρίες του κλάδου. Επίσης, τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν κατά πόσο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει ανταποκρίνονονται στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλιζομένων. Υπήρχαν επίσης ερωτήσεις που αφορούσαν στην επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στην ταχύτητα και στη διάθεση των εργαζομένων της εταιρίας για εξυπηρέτηση. Η εταιρία με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS ανέλυσε τα δεδομένα που συνέλεξε (απάντησε περίπου το 25% του δικτύου) και κατέληξε σε ορισμένα χρήσιμα για την εικόνα της και τη μελλοντική της πορεία συμπεράσματα. Τα πιο σημαντικά από αυτά ήταν η ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρίας προς το καταναλωτικό κοινό, η ανάγκη για περισσότερη ευελιξία στην ανάληψη κινδύνων και στη διαμόρφωση των προϊόντων ασφάλισης ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, η ενδυνάμωση της επαφής της εταιρίας με το δίκτυο και η ενίσχυση της επαγγελματικής συμπεριφοράς και κατάρτισης του προσωπικού.
The above assay refers to a consumer – customer research conducted by a multinational insurance company in order to discover any unfulfilled needs of its operational network. For that purpose Sales Department created a questionary consisted of four units, through which its partners were asked to evaluate the impact that the course and the profile of the company has upon them, upon consumers and upon other competitors. Partners were also asked to assess the products and the services the company offers and how do they respond to the consumer needs. The questionary also consisted of questions regarding the personnel´s professional training as well as the rapidity and the mood for servicing.The company used SPSS program in order to analyze the data it collected (25% of its network answered) and concluded to some very useful for its profile conclusions. The most important of them were the need of strengthening its brand name, the need for larger flexibility regarding risk assumption and the reformation of its products when it is needed, the strengthening of its relations with the network and the improvement of its personnel´s professional attitude and training.
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφαλιστική εταιρεία
Στατιστικός έλεγχος
Ημερομηνία :30-04-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paloumpi_2009.pdf

Τύπος: application/pdf