ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συνδυασμός προβλέψεων- σύνδεση με μακροοικονομικούς δείκτες. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και εμπειρική εφαρμογή
Εναλλακτικός τίτλος :Combination forecasts- link to macroeconomic indices. Bibliographic overview and empirical application
Δημιουργός :Ζαρκιάς, Ιωάννης
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των αποτελεσμάτων συνδυαστικών μεθόδων πρόβλεψης του ασφαλίστρου κινδύνου και η σύνδεσή τους με την πραγματική οικονομία. Αρχικά επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και ακολουθεί η εμπειρική εφαρμογή. Το πειραματικό τμήμα της εργασίας πραγματοποιήθηκε με κώδικες προγραμματισμού σε λογισμικό Matlab. Η εμπειρική έρευνα περιλαμβάνει τριμηνιαία δεδομένα της μετοχής “Bank of America Corporation”, της περιόδου 1980:1-2010:4 και αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο εξετάζεται η συμπεριφορά τόσο των μεμονωμένων όσο και των συνδυαστικών προβλεπτών σε δύο εξεταζόμενες εκτός δείγματος περιόδους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει η εξαιρετική απόδοση των τελευταίων με αξιοσημείωτη επίδοση έναντι του ιστορικού μέσου. Στο δεύτερο τμήμα, μέσω της διενέργειας στατιστικών ελέγχων αποδεικνύεται η στενή σύνδεση των συνδυαστικών μεθόδων πρόβλεψης του ασφαλίστρου κινδύνου της μετοχής, με μακροοικονομικούς δείκτες.
Λέξη κλειδί :Ασφάλιστρο κινδύνου
Matlab software
Μακροοικονομικοί δείκτες
Ημερομηνία έκδοσης :22-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zarkias_2017.pdf

Τύπος: application/pdf