ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσαρμοστική δειγματολειψία
Δημιουργός :Ντουμάνη, Μαρία Άννα
Συντελεστής :Παπαγεωργίου, Ιουλία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση των μεθόδων δειγματοληψίας δηλαδή των τεχνικών της επιλογής ενός μέρους του πληθυσμού. Η Δειγματοληψία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της Στατιστικής Συμπερασματολογίας δηλαδή της διαδικασίας με την οποία βρίσκεται ένα συμπέρασμα για έναν πληθυσμό, με βάση πληροφορίες που προέρχονται από ένα δείγμα που εκλέχθηκε τυχαία από τον πληθυσμό αυτόν. Είναι στατιστικά παραδεκτό ότι ο σχεδιασμός μιας δειγματοληπτικής έρευνας κατά επιστημονικό τρόπο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια καθιστούν δυνατή τη γενίκευση των δειγματοληπτικών συμπερασμάτων στο σύνολο του ερευνώμενου πληθυσμού για τη λήψη ορθών αποφάσεων Οι κύριοι άξονες ανάπτυξης είναι ο τρόπος υλοποίησης της κάθε τεχνικής δειγματοληψίας και η στατιστική συμπερασματολογία, δηλαδή η εξαγωγή και επέκταση στον πληθυσμό αποτελεσμάτων που βασίζονται στο υποσύνολο των μετρήσεων του δείγματος.
Λέξη κλειδί :Μέθοδοι δειγματολειψίας
Προσαρμοστική δειγματοληψεία
Συστηματική διγματολειψία
Ημερομηνία έκδοσης :06-09-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Doumani_2016.pdf

Τύπος: application/pdf