ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα ικανοποίησης των πολιτών από το Εθνικό σύστημα υγείας
Εναλλακτικός τίτλος :Survey satisfaction of citizens from the National health system
Δημιουργός :Θάνος, Δημήτριος
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η καταμέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών, όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θεωρείται αναγκαία και αναπόφευκτη. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις παροχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μακροπρόθεσμοι σκοποί είναι η διατύπωση προτάσεων, που θα συνδέονται με τα αποτελέσματα της έρευνας και θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υλικό –Μέθοδος: Τα ευρήματα που βασίστηκαν στο δείγμα συγκρίθηκαν με τα συνολικά νούμερα των απολογιστικών εκθέσεων παρελθόντων ετών προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν. Επιχειρήθηκαν επίσης να βρεθούν παράγοντες, που αλληλοεπιδρούν ή όχι, προκειμένου να σχηματιστεί η τελική απόφαση του πολίτη για την «ικανοποίηση». Έγιναν στατιστικές συγκρίσεις, για διαφορετικά επίπεδα μεταβλητών (π.χ. φύλο, εκπαίδευση, ασφαλιστικός φορέας κ.α.). Τέλος επιχειρήθηκε να εκτιμηθεί μοντέλο (α) που θα προβλέπει την ικανοποίηση του πολίτη με βάση τα γνωρίσματα του που θα κριθούν στατιστικά σημαντικά.
Λέξη κλειδί :Υπηρεσίες υγείας
Ικανοποίηση πολιτών
Εθνικό σύστημα υγείας
Ημερομηνία έκδοσης :25-09-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Thanos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf