ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα για την προβλεψη της κερδοφορίας των εγγυημένων αποδόσεων: guaranteed returns
Εναλλακτικός τίτλος :Research on forecasting the profit of guaranteed returns
Δημιουργός :Μπουροκώστα, Ζωή
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια εφαρμογής ενός μοντέλου για την πρόβλεψη της κερδοφορίας των εγγυημένων αποδόσεων (guarantee return). Πιο συγκεκριμένα, στόχος της εργασίας ήταν η εξέταση του κατά πόσο η σύναψη των συγκεκριμένων συμβολαίων ασφάλισης ζωής με εγγυημένο επιτόκιο 3% επιφέρει κέρδη ή ζημιές στην ασφαλιστική εταιρεία ή διακινδυνεύει τη φερεγγυότητά της. Η ανάλυση γίνεται στα πλαίσια του Solvency II, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013. Το Solvency II, εισήγαγε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την προληπτική εποπτεία, ακολουθώντας τις οικονομικές αρχές για τη μέτρηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, ενώ παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον κίνδυνο, επιβάλλοντας ευθυγράμμιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους υποκείμενους κινδύνους της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας. Χάρη στο Solvency II, οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης διαθέτουν μια κοινή βάση λειτουργίας σχετικά με τον ποιοτικό και ποσοτικό υπολογισμό της φερεγγυότητας τους, όντας σε θέση παράλληλα να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τα δικά τους εσωτερικά μοντέλα διαχείρισης των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων, διαμορφώνοντας έτσι τις ανάλογες μεθόδους, όπως η αντασφάλιση και οι επενδύσεις, για αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.
Λέξη κλειδί :Guarantee return
Solvency II
Ασφαλιστικές εταιρείες
Ημερομηνία έκδοσης :31-07-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bourokosta_2014.pdf

Τύπος: application/pdf