ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επίδραση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στη χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και πραγματικών μέσων: μελέτη περίπτωσης στις χώρες Γαλλία, Γερμανία και Ην. Βασίλειο
Δημιουργός :Καραμανώλη, Αρετή
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την επίδραση που έχουν οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) στην χειραγώγηση των κερδών των εταιρειών μέσω δεδουλευμένων και πραγματικών μέσων ή δραστηριοτήτων και κατά πόσον η μεταβλητότητα της απόδοσης των μετοχών γίνεται λιγότερο ευαίσθητη στα λογιστικά και πραγματικά δεδουλευμένα, καθώς αυξάνει η ένταση της Ε&Α. Αρχικά, παρουσιάζεται ένα βασικό θεωρητικό πλαίσιο του θέματος της χειραγώγησης κερδών, επίσης γίνεται αναφορά στην αναζήτηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση των δραστηριοτήτων Ε&Α στη χειραγώγηση των κερδών μέσω των δύο αυτών μεθόδων, όπως ακόμα και μια περιγραφή του ΔΠΛ 38 που αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την αναγνώριση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης . Ως προς το εμπειρικό μέρος της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο εντοπισμού των δραστηριοτήτων Ε&Α για τις δύο μεθόδους χειραγώγησης κερδών, δηλαδή την χειραγώγηση μέσω δεδουλευμένων και τη χειραγώγηση μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων. Το δείγμα που επιλέχθηκε είναι 1.046 εταιρείες συνολικά για τρεις χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο 2005-2014. Από το μοντέλο αυτό διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις χώρες παρατηρείται θετική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και των διακριτών μόνο δεδουλευμένων μέσω της ανάλυσης ευρωστίας, ενώ η ένταση των δραστηριοτήτων Ε&Α συνδέεται με έναν χαμηλότερο βαθμό ευαισθησίας ως προς την επίδραση της χειραγώγησης στη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών μόνο στην περίπτωση της Γερμανίας για τις πραγματικές δραστηριότητες μέσω της ανάλυσης ευρωστίας, κάτι που σίγουρα είναι ένδειξη για υψηλή χειραγώγηση κερδών.
Λέξη κλειδί :Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης
Χειραγώγηση κερδών
Χειραγώγηση μέσω των λογιστικών δεδουλευμένων
Χειραγώγηση μέσω των πραγματικών δραστηριοτήτων
Γαλλία
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία :30-09-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karamanoli_2016.pdf

Τύπος: application/pdf