ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας
Δημιουργός :Γυπαράκη, Ελένη
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της αντίδρασης των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών κατά την πραγματοποίηση ανακοίνωσης μίας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Στόχος της μελέτης είναι να διερευνηθεί εάν κατά την ανακοίνωση των εξαγορών ή των συγχωνεύσεων δημιουργούνται υπεραποδόσεις για τις εξαγοράζουσες αλλά και για τις εξαγοραζόμενες εταιρείες και τι ύψους είναι αυτές. Στην ουσία μελετώνται οι προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με τα μελλοντικά κέρδη των εταιρειών που συμμετέχουν στις εξαγορές ή τις συγχωνεύσεις.Το δείγμα που θα μελετηθεί αποτελείται από 46 Συγχωνεύσεις ή Εξαγορές , δηλαδή από 92 εταιρείες ( 46 εξαγοράζουσες και 46 εξαγοραζόμενες) . Οι εταιρείες αυτές προέρχονται από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ρουμανία) και ανήκουν στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας. Το χρονικό διάστημα μελέτης είναι από τον Αύγουστο του 2002 έως τον Αύγουστο του 2012.Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μία αναφορά στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και την εξέλιξή του και παρουσιάζεται μία θεωρητική πλευρά των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τρόπους ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Δηλαδή, παρουσιάζονται κάποια θεωρητικά στοιχεία που αφορούν τη σημασία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών για το σύγχρονο οικονομικό παγκόσμιο στερέωμα, καθώς και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της οικονομίας.Στο δεύτερο στάδιο, γίνεται μία πιο εκτενής αναφορά σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, όπως είναι διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, τα κίνητρα και οι πιθανοί λόγοι αποτυχίας τους και παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα που έχουν διαπιστωθεί και δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν κυρίως τα κέρδη που αποκομίζονται από τέτοιου είδους στρατηγικές κινήσεις.Στο επόμενο στάδιο, αναλύεται ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, περιγράφεται το ίδιο το δείγμα, και αναλύονται τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διεξαχθούν οι υπεραποδόσεις και η στατιστική σημαντικότητα αυτών, ούτως ώστε να προκύψουν τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.Στο τελευταίο στάδιο, το οποίο αποτελεί και βασικό μέρος της εργασίας, αναλύονται τα αποτελέσματα της μελέτης και εξάγονται τα συμπεράσματα. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει, το οποίο συμφωνεί με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, είναι οι θετικές και στατιστικά σημαντικές υπεραποδόσεις για τις εξαγοραζόμενες εταιρείες και οι αρνητικές ή ουδέτερες υπεραποδόσεις για τις εξαγοράζουσες εταιρείες κατά την πραγματοποίηση της ανακοίνωσης της εξαγοράς.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Μέσα μαζικής επικοινωνίας
Υπεραποδόσεις
Ημερομηνία :31-10-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giparaki_2012.pdf

Τύπος: application/pdf