ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιλογή της παρουσίασης της κατάστασης συνολικών εσόδων στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδιίου επιχειρήσεις
Δημιουργός :Μυλωνά, Ευαγγελία
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι η διερεύνηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση των συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων (comprehensive income) στη Μεγάλη Βρετανία.Μετά την παρουσίαση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις πληροφορίες που εξάγονται από τον τρόπο αποκάλυψης των λοιπών συνολικών εσόδων, καθώς και σχετικά με τα κίνητρα των διευθυντών για την επιλογή του τρόπου γνωστοποίησης, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που αφορά τις επιλογές υποβολής εκθέσεων των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, παρατίθεται μία ανάλυση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Η έρευνα ασχολείται με τις επιλογές των βρετανικών επιχειρήσεων μέσω μίας ανάλυσης δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν από τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2009, του 2010 και του 2011και αφορούν ένα δείγμα 145 εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η επιλογή του τρόπου γνωστοποίησης των συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων, καθώς και ο συσχετισμός της επιλεγείσας μορφής με το μέγεθος των επιχειρήσεων και με το πρόσημο των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον, διερευνάται αν η διαφορά μεταξύ των καθαρών κερδών και του συγκεντρωτικού συνολικού εισοδήματος θα μπορούσε να θεωρηθεί στατιστικά σημαντική. Τέλος, αξιολογούνται τα κίνητρα των επιχειρήσεων, τα οποία βασίζονται στην επιλογή του τρόπου παρουσίασης των συγκεντρωτικών συνολικών αποτελεσμάτων και αφορούν τη σχετική πληροφόρηση, αποτίμηση και προβλεπτική ικανότητα των ταμειακών ροών που λαμβάνουν οι χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων.Όσο αφορά την επιλογή παρουσίασης, η βιβλιογραφία προτείνει ότι στις ΗΠΑ οιεπιχειρήσεις προτιμούν σε μεγάλο βαθμό την Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, ενώ οι Ευρωπαϊκές εταιρείες προτιμούν να γνωστοποιούν τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα σε δύο ξεχωριστές καταστάσεις, μία Κατάσταση Αποτελεσμάτων και μία Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Καθώς η παρουσίαση των συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων σε μία Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων δεν επιτρέπεται για τις βρετανικές εταιρείες, οι δύο ξεχωριστές καταστάσεις θεωρούνται κατάλληλες, κατά πάσα πιθανότητα, προκειμένου να διαχωρίζονται τα παραδοσιακά έσοδα και δαπάνες από τα λοιπά συνολικά έσοδα.
Λέξη κλειδί :Οικονομικές καταστάσεις
Συνολικά έσοδα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Μεγάλη Βρετανία
Ημερομηνία :31-10-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mylona_2012.pdf

Τύπος: application/pdf