ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων στην αποτίμηση μιας επιχείρησης
Δημιουργός :Χαραλαμπάκη, Μαρία-Ειρήνη
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κι απαιτήσεων. Η εξέταση του τρόπου επηρεασμού της τιμής της μετοχής μιας επιχείρησης από την ύπαρξη των αναβαλλόμενων φόρων, είτε υποχρεώσεων είτε απαιτήσεων, αποτελεί τον κύριο στόχο της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της εργασίας αυτής.Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μία θεωρητική προσέγγιση των όρων που συνδέονται με την αναβαλλόμενη φορολογία, όπως είναι η φορολογική βάση, το φορολογητέο εισόδημα, οι προσωρινές διαφορές και ο διαχωρισμός των αναβαλλόμενων φόρων σε υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Επίσης, εξετάσθηκε και πάλι θεωρητικά ο τρόπος αποτίμησης των αναβαλλόμενων φορολογκών υποχρεώσεων κι απαιτήσεων και η τοποθέτησή τους στις Λογιστικές Καταστάσεις. Εν συνεχεία και μετά το πέρας της θεωρητικής προσέγγισης των όρων των αναβαλλόμενων φόρων, έγινε μία ανασκόπηση όλων των ερευνών, που διεξήχθησαν κατά το παρελθόν πάνω στο θέμα των αναβαλλόμενων φόρων, και των αποτελεσμάτων τους. Συγκεκριμένα, τονίστηκε η ύπαρξη των αντίθετων απόψεων διαφόρων ερευνητών επί των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης των αναβαλλόμενων φόρων. Το γεγονός αυτό της ύπαρξης διαφορετικών απόψεων για τις μεθόδους αποτίμησης των αναβαλλόμενων φόρων φέρνει στην επιφάνεια και την ύπαρξη διαφορετικών αποτελεσμάτων σχετικά με την αποτίμηση των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις όπου γίνονται αντιληπτοί οι αναβαλλόμενοι φόροι. Αυτή η διαφοροποίηση των απόψεων για την αποτίμηση των επιχειρήσεων, όπως τονίστηκε και στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ανακύπτει κυρίως από το εάν και πότε αντιστρέφονται οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα τώρα, και με βάση την έρευνα που διεξήχθη, συλλέχθησαν στοιχεία για τα Net Financial Assets, τα Net Operating Assets, τα Κέρδη μετά φόρων και τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις από ένα δείγμα εκατόν είκοσι (120) εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το δείγμα αυτό αφορά δεδομένα από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου για το 2007 και το 2010. Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε πάνω στο μοντέλο των Feltham και Ohlson με μία μικρή διαφοροποίηση που αφορά τις αναεξάρτητες μεταβλητές. Επιχειρήθηκε λοιπόν να εξεταστεί αν υπάρχει θετική ή αρνητική συχέτιση μεταξύ των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κι απαιτήσεων και της χρηματιστηριακής τιμής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ενώ η μεταβολή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι σε θετική συσχέτιση με τη χρηματιστηριακή τιμή, δεν παρέχει ιδιαίτερα ουσιαστική πληροφόρηση διότι δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική. Σε αντίθεση με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, που ενώ συσχετίζονται αρνητικά με τη χρηματιστηριακή τιμή, θεωρούνται στατιστικά σημαντικές τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης 5% , όσο κα σε επίπεδο πληροφόρησης 10% . Συνοψίζοντας τώρα, οι Αναβαλλόμενοι Φόροι θα πρέπει να αποτελούν μια σημαντική πηγή ενημέρωσης και άντλησης αποτελεσμάτων για τους ερευνητές έτσι ώστε να μπορούν αυτοί να αξιολογούν την επίδρασή τους επί της χρηματιστηριακής τιμής.
Λέξη κλειδί :Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόμενοι φόροι
Λογιστικά υποδείγματα
Ημερομηνία :30-11-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xaralampaki_2012.pdf

Τύπος: application/pdf