ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγελαία συμπεριφορά σε χρηματοοικονομικές και επενδυτικές αγορές: ανάλυση βιβλιογραφίας και εμπειρική μελέτη στον δείκτη DAX30
Δημιουργός :Κούρος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Σπύρου, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη φαινομένων αγελαίας συμπεριφοράς σε χρηματοοικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον. Θα αναλύσουμε θεωρίες και στοιχεία που αφορούν έννοιες όπως, η αγελαία συμπεριφορά, η αλληλεπιδράσεις φήμης κι αποζημίωσης, η κοινωνική εκμάθηση και τα πληροφοριακά “cascades”. Προκειμένου να ερευνηθεί το παρόν θέμα, κρίθηκε απαραίτητη η μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στο αντικείμενο, όπως επίσης, η συλλογή δεδομένων για τις αγορές, η οποία συγκεντρώθηκε με χρήση της βάσης δεδομένων Datastream και η ανάλυση αυτών, μέσω του υπολογιστικού προγράμματος excel. Στο βιβλιογραφικό κομμάτι αναφέρουμε μερικές από τις βασικότερες θεωρίες που περιγράφουν φαινόμενα αγέλης. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν σειριακά μοντέλα για την λήψη αποφάσεων, αλλά και αυτές που μετρούν την αγελαία συμπεριφορά, μελετώντας την διαστρωματική διασπορά αποδόσεων των μετοχών σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τα αίτια και τα κίνητρα που οδηγούν διάφορους παράγοντες της αγοράς ( επενδυτές, αναλυτές, μάνατζερ) στην υιοθέτηση των παραπάνω συμπεριφορών. Σημαντικό μέρος της εργασίας προσπαθεί να εντοπίσει τις συνθήκες στις αγορές που οδηγούν στην εμφάνιση αγελαίας συμπεριφοράς, να καταγράψει τις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει και να εντοπίσει τρόπους και μεθόδους αποφυγής κι εκμετάλλευσης αυτής της συμπεριφοράς. Το εμπειρικό μέρος ακολουθεί την προσέγγιση μέτρησης διασποράς αποδόσεων των μετοχών του δείκτη DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Εφαρμόζοντας διάφορες παραλλαγές του μοντέλου CCK, τα αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις συμπεριφοράς αγέλης σε περιόδους ανοδικών τάσεων και θετικών μη κανονικών (ακραίων) αποδόσεων, όταν χρησιμοποιούμεισοσταθμισμένα δεδομένα στο αγοραίο χαρτοφυλάκιο. Τα παραπάνω συμπεράσματα, ενώ είναι εναρμονισμένα με την ισχύουσα θεωρία, εμφανίζουν διαφοροποιήσεις, όταν εφαρμόζονται παραλλαγές στην μέθοδο ανάλυσης που ακολουθούμε,γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη για εκτενέστερη ανάλυση με χρήση νέων μοντέλων που θα λαμβάνουν υπόψη ψυχομετρικούς παράγοντες, όπως το συναίσθημα των επενδυτών, αλλά θα είναι και στατιστικά σθεναρά δομημένα.
Λέξη κλειδί :Αγελαία συμπεριφορά
Αλληλεπιδράσεις φήμης
Αλληλεπιδράσεις αποζημίωσης
Κοινωνική εκμάθηση
Πληροφοριακά “cascades”
DAX 30
Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης
Ημερομηνία :15-07-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kouros_2015.pdf

Τύπος: application/pdf