ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τι επηρεάζει τα spreads των κρατικών Credit Default Swaps (CDS) στις ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες
Δημιουργός :Λαγουμιντζής, Νικόλαος
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αυτή η εργασία μελετά τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφορά των περιθωρίων των κρατικών CDS σε τέσσερις ισχυρές χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναλύονται δεδομένα με την μορφή χρονολογικών σειρών για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2008 έως και τον Μάιο του 2016, για κάθε μια από τις τέσσερις χώρες ξεχωριστά. Για την ανάλυση των χρονολογικών σειρών χρησιμοποιήθηκαν επεξηγηματικές μεταβλητές οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες αγοράς κάθε χώρας, τις προσδοκίες των επενδυτών για τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς, την παγκόσμια αποστροφή του κινδύνου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη ρευστότητα της αγοράς, τις συνθήκες στην αγορά της Ευρωζώνης. Επιπλέον των δεικτών που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των βασικών καθοριστικών παραγόντων της αγοράς, χρησιμοποιείται και μια ψευδομεταβλητή, η οποία απεικονίζει την επίδραση της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης της περιόδου 2008-2012, στις τιμές των περιθωρίων των CDS. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε εξέτασε το πως επηρεάζεται η μεταβολή των περιθωρίων των κρατικών CDS από τις μεταβολές των επεξηγηματικών μεταβλητών, των υστερήσεων τους, καθώς και των υστερήσεων της ίδιας της εξαρτημένης μεταβλητής.
Λέξη κλειδί :Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης
Credit default swaps spreads (CDS spreads)
Γαλλία
Γερμανία
Ολλανδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία :31-08-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lagoumintzis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf